Przeglądasz:Prawo

Archiwum Prawo

Gdzie uzyskać i jakie wsparcie na modernizację ogrzewania lub urządzenia OZE?

Przy rosnącej świadomości społeczeństwa dot. problemu SMOGU w Polsce i polityce prośrodowiskowej coraz więcej instytucji wprowadza dofinansowanie do zakupu i montażu rozwiązań OZE. W dalszym ciągu brak jest jednak rządowego spójnego programu walki ze SMOGIEM, w ramach którego byłby jeden ogólnopolski program wsparcia finansowego inwestycji przyczyniającej się do likwidacji niskiej emisji....

Lobbing w instalacjach grzewczych?

W ramach zainteresowań tematycznych PORT PC leżą nie tylko zagadnienia związane z samymi pompami ciepła jako urządzeniami, ale też z jakością projektowania i wykonywania całych instalacji grzewczych, w których pompy ciepła mogą pracować. PORT PC wydał już kilka wytycznych opracowanych na podstawie niemieckich standardów VDI, wytycznych określających najlepsze praktyki w danych dziedzinach, jak...

Przyłączenia działki do sieci kanalizacyjnej

Obowiązkiem gminy jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w taki sposób, aby istniała realna możliwość przyłączenia do niej nieruchomości – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Właściciel zabudowanej budynkiem jednorodzinnym działki, nie przyłączył swojej nieruchomości, która nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, do nowo wybudowanej sieci. Wójt gminy...

Dyrektywa Ekoprojekt w skrócie

Etykiety energetyczne dla starych kotłów grzewczych – na razie w… Niemczech

Etykiety efektywności energetycznej wprowadzone w życie 26 września 2015 r., stosowane są dla urządzeń grzewczych nowych wprowadzanych do sprzedaży. Skoro jednak problem niskiej efektywności dotyczy większości już pracujących systemów grzewczych, to jak poinformować jego użytkownika o poziomie efektywności energetycznej? Już sama wiedza o klasie efektywności starego źródła ciepła i klasie...

Dyrektywa w sprawie Ekoprojektu (Ecodesign) – wentylatory, systemy wentylacyjne, silniki EC

Od czasu przyjęcia protokołu z Kioto, Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji CO2 co najmniej o 20% do roku 2020. Aby osiągnąć ten cel klimatyczny UE przyjęła w 2005 roku Dyrektywę EuP (Energy Using Products-Directive – produkty wykorzystujące energię). Dyrektywa ta została zmieniona na dyrektywę ErP (Energy related Products-Directive) i często odwołuje się do pojęcia Ekoprojekt...

Nowe wytyczne PORT PC dot. jakości

Dyrektywa ErP – najważniejsze informacje

Od 26 września 2015 roku źródła ciepła i zasobniki muszą spełniać określone wymogi w zakresie efektywności energetycznej. Obowiązek ten nakłada Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP), obejmująca swoim zakresem urządzenia zużywające energię stosowane na terenie Unii Europejskiej. Dyrektywa ta dotyczy m.in. olejowych i gazowych kotłów grzewczych, pomp ciepła, modułowych bloków...

Klasy pomp ciepła

Nie da się zaprzeczyć, że Europa, a w szczególności Unia Europejska jest światowym liderem we wprowadzaniu przepisów chroniących środowisko naturalne.  Przepisy te są wprowadzane zarówno na poziomie europejskim (dyrektywy ELD i ErP, dyrektywa f-gazowa, RoHS i kilka innych) jak i na poziomie krajowym czy nawet lokalnym (np. podpisana ostatnio tzw. ustawa antysmogowa, czy uchwały miejskie).Wraz z...

Programy wsparcia instalacji OZE w Polsce

W publikacji postarałam się przedstawić dostępne źródła dofinansowania inwestycji wspierających rozwój budownictwa efektywnego energetycznie oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ważny jest odpowiedni podział dostępnych środków na poszczególne grupy beneficjentów i określone inwestycje. Przedstawiono dostępność środków finansowych w ramach poszczególnych programów i możliwe...

Zasady oznaczania wyrobów budowlanych

Obowiązujące w Polsce przepisy przewidują, że wyroby budowlane podlegają oznakowaniu znakiem budowlanym „B”. Uchwalona przez Sejm nowelizacja określa nowe zasady takiego znakowania. Ustawa wdraża unijne rozporządzenie nr 305 z 9 marca 2011 r., określające zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Zgodnie z tym dokumentem, w przypadku wyrobów objętych tzw. zharmonizowaną specyfikacją...
Strona 1 z 6123...»»
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017