Prenumerata InstalReportera

Prenumerata e-czasopisma InstalReporter jest bezpłatna.

 

  Imię i Nazwisko (wymagane)

  Charakter wykonywanej pracy (wybierz)

  E-mail (wymagane)

  Powtórz e-mail (wymagane)

  Przetwarzanie danych osobowych prenumeratorów e-czasopisma „InstalReporter”
  RODO jest aktem prawnym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie tego Rozporządzenia ma na celu ujednoli-cenie przepisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą.
  RODO - skrótowiec oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europej-skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego stoso-wanie wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest INSTALpress s.c. Małgo-rzata Tomasik Sylwia Śmiecińska, ul. Miklaszewskiego 14A/63, 02-776 Warszawa, NIP 521-36-46-042, REGON 146598607.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prenumeraty (przesyłania e-czasopisma InstalReporter, newslettera Instalnews oraz informacji handlowych, marketingowych i innych) w postaci wiadomości e-mail, na wskazane adresy e-mail, jeśli zapisywałeś/-aś się do naszej bazy prenumeratorów.
  3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, charakter wykonywanej pracy, dane dotyczące zakończenia sieci Inter-net, z którym łączy się Twoje urządzenie (telefon, komputer, tablet itp.), za pomocą którego przeglądasz nasze strony WWW, tj. adres IP oraz informacje dotyczące plików Cookies.
  4. Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, przez formularz umieszczony na stronie www.instalreporter.pl lub formularze w postaci druków. Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w wyniku skierowania do nas kore-spondencji pisemnej lub jeśli podasz nam swoje dane osobowe w rozmowie telefo-nicznej albo w inny sposób.
  5. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli nasi Pracownicy i Współ-pracownicy, czyli osoby, które upoważniliśmy do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przyznanych im praw i zleconych zadań.
  6. Klienci zlecający mailingi komercyjne nie mają wglądu w dane osób znajdujących się w bazie prenumeratorów INSTALpress s.c.
  7. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz do wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwa-rzania Twoich danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Twoje dane są przetwarzane do czasu realizacji zrealizowa-nia celu, w jakim zostały zebrane.
  8. Twoje dane są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europej-skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych można kierować na adres: redakcja@instalreporter.pl

  Wyrażam zgodę.

  Bezpłatna prenumerata