Prenumerata InstalReportera

Prenumerata e-czasopisma InstalReporter jest bezpłatna.

 

Imię i Nazwisko (wymagane)

Charakter wykonywanej pracy (wybierz)

E-mail (wymagane)

Powtórz e-mail (wymagane)

Przetwarzanie danych osobowych prenumeratorów e-czasopisma „InstalReporter”
Dane osobowe Prenumeratorów, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie serwisu, przetwarzane są na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
Prenumerator wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i oświadcza, że informacje i oferty wysłane na podstawie tych danych nie naruszają Ustawy o ochronie danych osobowych (DzU 02.101.926 z późniejszymi zmianami) ani Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU 02.144.1204 z późniejszymi zmianami). Dane Prenumeratorów będą przechowywane i przetwarzane przez wydawnictwo INSTALpress.
Prenumerator ma prawo wglądu do swoich danych, nanoszenia korekt i aktualizacji oraz domagania się ich usunięcia z bazy danych wydawnictwa INSTALpress.
INSTALpress zastrzega sobie prawo do przesłania na adres Prenumeratora informacji, które mogą nosić charakter reklamowy, a które mogą pochodzić od innych organizacji, jednak bez udostępnienia tym organizacjom danych Prenumeratora. INSTALpress nie ponosi odpowiedzialności za informacje handlowe, reklamowe lub/i promocyjne pochodzące od innych podmiotów niż INSTALpress.

Wyrażam zgodę.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017