9 zasad poprawnego montażu zaworów antyzamrożeniowych do układów z pompami ciepła

Łatwy montaż, brak konieczności posiadania dodatkowych uprawnień do wykonywania instalacji oraz wysoka sprawność. To tylko część zalet pomp ciepła typu monoblok. Jednak umiejscowienie urządzeń na zewnątrz oznacza, że w wypadku zastosowania czystej wody jako medium niskiej temperatury i przerw w dostawie energii elektrycznej układ jest narażony na zamarznięcie i uszkodzenie. Skutkiem niezabezpieczenia pompy jest nie tylko brak ogrzewania w trakcie najzimniejszych dni w roku, ale także problemy z gwarancją u producenta źródła ciepła. Jak temu zapobiec?

Kosztowne zamarzanie
Najczęściej instalacje z pompami monoblokowymi wypełnione są wodą, która w wypadku przerw w dostawie energii elektrycznej oraz ujemnej temperatury zewnętrznej może zamarznąć. Zamarzająca woda, zwiększając swoją objętość, może zniszczyć zewnętrzny odcinek orurowania, a co gorsza – wymiennik w pompie ciepła. W grę zatem wchodzi kosztowna wymiana części układu. Dodajmy też, że prace naprawcze w ramach gwarancji mogą być realizowane pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia pompy przed takimi zdarzeniami, zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Proste rozwiązanie
Aby uniknąć powyższego, wystarczy zamontować zawory AAV. Ich zasada działania opiera się na otwieraniu lub zamykaniu wkładki termostatycznej. Jeżeli temperatura spadnie do 3°C, wkładka termostatyczna otwiera wypływ wody z instalacji. Kiedy temperatura medium w instalacji wzrośnie powyżej 4°C, element termostatyczny samoczynnie zamyka wypływ wody z instalacji. Ten mechanizm jest kluczem do zapobiegania uszkodzeniom spowodowanym zamarzniętym medium.

I jeszcze prostszy montaż
W celu niezawodnego zabezpieczenia układu, należy kierować się kilkoma zasadami.

  1. Zawsze montuj 2 zawory AAV na zewnętrznym odcinku układu: jeden na zasilaniu, drugi na powrocie (rys. 1). Zapewni to kompletną ochronę przed zamarznięciem medium w jakimkolwiek miejscu w instalacji.
  2. Zawory instaluj w pozycji pionowej, aby medium mogło w razie potrzeby swobodnie wypłynąć z króćca spustowego.
  3. Montuj zawory jak najbliżej najkosztowniejszego elementu instalacji, czyli wymiennika pompy ciepła.
  4. Zapewnij spadek na rurociągach w kierunku zaworów zarówno od strony budynku, jak i pompy ciepła. Dzięki temu spływ medium z instalacji będzie najefektywniejszy.
  5. Zachowaj minimum 10 cm odstępu w poziomie pomiędzy dwoma zaworami (rys. 2). Przy mniejszym rozstawie lub zainstalowaniu zaworów bezpośrednio jeden nad drugim, wypływająca woda z zaworu górnego może oblodzić zawór dolny i ograniczyć z niego swobodny wypływ. Oznacza to uszkodzenie instalacji mimo posiadanego zabezpieczenia.
  6. Nie montuj jakichkolwiek syfonów na instalacji czy dodatkowej armatury odcinającej, które ograniczą lub uniemożliwią grawitacyjny spływ wody od strony pompy ciepła i instalacji wewnętrznej.
  7. Nie izoluj termicznie zaworów AAV – temperatura wkładki termostatycznej może różnić się od rzeczywistej temperatury medium, opóźni to czas reakcji zaworu. Ponadto izolacja pozbawi zawory AAV dostępu do powietrza przez zawór napowietrzający, co ograniczy zrzut wody z instalacji.
  8. Nie montuj dolnego zaworu bezpośrednio przy podłożu. Zachowanie minimum 20 cm odstępu zabezpiecza przed blokowaniem przez lód odpływu wody z zaworu (rys. 3).
  9. Zabezpiecz instalację przed zanieczyszczeniami, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie zaworów. Pomogą w tym separator zanieczyszczeń ADS 180 HP oraz inhibitor korozji BCI.
3

Zastosowanie pompy ciepła typu monoblok niesie za sobą wiele korzyści. Łatwy montaż czy brak konieczności wygospodarowania miejsca w budynku na dodatkowe podzespoły to tylko niektóre z nich. Jednak, aby cieszyć się niezawodną pracą takiego układu i uniknąć kosztownych napraw, należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu tego typu instalacji.

Odpowiedzi udzielił: Robert Kunc
Inżynier wsparcia technicznego AFRISO

Bezpłatna prenumerata