Już ponad 1,4 mln mikroinstalacji OZE w Polsce

W 2023 r. do ponad 1,4 mln wzrosła liczba pracujących mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, a ich moc zainstalowana przekroczyła 11,3 GW. Niezmiennie dominują prosumenckie instalacje fotowoltaiczne. W porównaniu do lat ubiegłych zmniejszyła się jednak dynamika przyrostu liczby i mocy instalacji tego typu. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu na temat energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2023 r., który przygotował Urząd Regulacji Energetyki.

Jak wynika z raportu, na koniec 2023 r. do sieci elektroenergetycznych w Polsce przyłączonych było 1 403 875 mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną, a ich łączna moc zainstalowana wynosiła blisko 11,3 GW. Prawie 98% instalacji tego typu było użytkowanych przez prosumentów, którzy eksploatowali 1 386 792 mikroinstalacje.
Najwięcej, bo ponad 99,9% (1 403 199) mikroinstalacji OZE w naszym kraju wykorzystywało energię promieniowania słonecznego (PV). Instalacje tego rodzaju odpowiadają także za zdecydowaną większość, odpowiednio 99,8% i 11,3 GW, mocy zainstalowanej mikroinstalacji.

Przyrost liczby mikroinstalacji w latach 2018-2023 ogółem oraz mikroinstalacji prosumenckich
Przyrost mocy zainstalowanej w mikoinstalacjach OZE w latach 2018-23 (GW)


W 2023 r. mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii wprowadziły do sieci dystrybucyjnych ponad 7,3 TWh energii elektrycznej, a wyprodukowana energia niemal w całości pochodziła z promieniowania słonecznego (99,7%). Blisko 98% (7,1 TWh) wprowadzonej do sieci energii pochodziło z instalacji użytkowanych przez prosumentów.
W odróżnieniu od lat poprzednich, w 2023 r. odnotowano jednak nieznaczny spadek udziału prosumentów w ogólnej ilości energii wprowadzonej do sieci przez wszystkich wytwórców w mikroinstalacjach. W poprzednich latach udział ten stopniowo wzrastał, osiągając na koniec 2022 r. poziom 98,1%. Natomiast w 2023 r. minimalnie spadł do poziomu 97,7%.

Energia wprowadzona do sieci OSD przez mikroinstalacje OZE w latach 2018-23, w tym przez instalacje prosumenckie (GWh)
Dynamika przyrostu liczby mikroinstalacji oraz ilości energii wprowadzonej przez nie do sieci w latach 2018-2023 r.

Na koniec 2023 r. ponad 2/3 mikroinstalacji prosumenckich (blisko 930 tys.) przyłączonych było do sieci dwóch operatorów: PGE Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja. Również do sieci tych OSD wprowadzono blisko 2/3 energii wyprodukowanej przez najmniejsze instalacje OZE.
Co ważne, w ostatnich latach obserwujemy spadek dynamiki przyrostu liczby nowych mikroinstalacji oraz ilości wyprodukowanej przez nie energii. Dynamika wzrostu liczby mikroinstalacji prosumenckich zmniejszyła się z ok. 41% w 2022 r. do ok. 15% w 2023 r. Spada także dynamika wzrostu ilości energii wprowadzanej przez nie do sieci, z ok. 110% w 2022 r. do ok. 26% w 2023 r.
Źródło: Urząd Regulacji Energetyki
Pełna treść informacji: kliknij

Mikroinstalacje – przypomnienie najważniejszych informacji

• Mikroinstalacje to najmniejsze instalacje OZE przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, które zgodnie z definicją ustawową mają łączną moc zainstalowaną elektryczną nie większą niż 50 kW oraz ewentualnie moc osiągalną cieplną w skojarzeniu nie większą niż 150 kW.
• Mikro i małe instalacje OZE korzystają z szeregu preferencji związanych z ułatwieniem formalności m.in. łatwiejszego przyłączenia do sieci, braku konieczności uzyskania koncesji (wystarczy tylko wpis do rejestru wytwórców w małej instalacji), zwolnienia z kosztów bilansowania handlowego czy też mechanizmów wsparcia przy sprzedaży energii (wyznaczony na danym terenie sprzedawca, tzw. sprzedawca zobowiązany, ma obowiązek odkupu energii od wytwórcy).
• Aktualnie prosumenci rozliczają wyprodukowaną energię na podstawie dwóch systemów, tzw. systemu opustów (net-meteringu) albo systemu net-billingu.
• Raport URE na temat energii wytworzonej i wprowadzonej do sieci przez w mikroinstalacje OZE przedstawia dane zbiorcze, ponieważ jest tworzony m.in. na podstawie wykazu wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, którego dane w zdecydowanej większości dotyczą osób fizycznych i podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.

Bezpłatna prenumerata