Rynek gazu w IV kwartale 2023: spadek cen

W IV kwartale 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. ceny gazu w transakcjach sprzedaży OTC realizowanych w punkcie wirtualnym były blisko dwa razy niższe.

Wolumen gazu dostarczonego w ramach obrotu hurtowego gazem ziemnym, w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC, wyniósł prawie 6,9 TWh. Natomiast wolumen gazu dostarczonego w tym okresie, w wyniku realizacji kontraktów zawartych na giełdzie towarowej, był ponad siedmiokrotnie wyższy i wyniósł 48,3 TWh.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku w kontraktach zawartych na TGE za gaz trzeba było zapłacić średnio 308,18 zł/MWh, podczas kiedy rok wcześniej cena ta wynosiła 392,61 zł/MWh (spadek o ponad 21%).

Natomiast w transakcjach sprzedaży OTC realizowanych w punkcie wirtualnym w ostatnim kwartale 2023 r., za gaz płacono średnio 289,74 zł/MWh, a rok wcześniej gaz w takich kontraktach kosztował 567,53 zł/MWh – oznacza to spadek o blisko 50%.

W porównaniu do 2022 r., w 2023 r. o 7,6% zwiększyła się ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy w ostatnim kwartale roku. Dostawy gazu terminalem LNG spadły natomiast o 8,7%. Z kolei dostawy gazu z UE wzrosły o 14,2%.

Na koniec 2023 r. 178 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi w Polsce, a 86 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

Nadal obowiązują rozwiązania chroniące odbiorców gazu. W pierwszym półroczu 2024 r. obowiązują rozwiązania osłonowe dla odbiorców gazu ziemnego, które polegają na stosowaniu ceny maksymalnej gazu oraz stawek opłat za dystrybucję w wysokości zatwierdzonej przez prezesa URE w ostatniej taryfie stosowanej w 2022 r.[1]

Oznacza to, że do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.[2]

Szczegółowe informacje o obrocie gazem w poprzednich kwartałach w zakładce Hurtowy rynek gazu ziemnego – monitoring.

[1] Zgodnie z ustawą z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. z 2023 r. poz. 2760).

[2] Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy z 15 grudnia 2022 r.

Źródło: URE

Pełna treść informacji: kliknij

Średnia cena gazu dostarczanego w czwartych kwartałach lat 2019-2023 w wyniku transakcji OTC oraz giełdowych

Bezpłatna prenumerata