Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej w 2023 wyższe niż w 2022

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował informacje na temat średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, za 2023 rok.

W 2023 r. średnia roczna cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym wyniosła 759,29 zł/MWh i w porównaniu do 2022 r. była wyższa o blisko 45%.

Natomiast średnia cena energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2023 r. wyniosła 0,7840 zł/kWh i była wyższa o 7,5%. w stosunku do roku 2022.

• Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach hurtowego rynku energii elektrycznej (tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych[1] oraz na giełdę energii). W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na techniczny charakter tego rynku).

• Średnia cena energii dla gospodarstw domowych jest obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w danym roku i uwzględnia również opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

• Więcej danych dotyczących średnich cen oraz wskaźników obliczanych i publikowanych przez prezesa URE znajduje się w dziale: Energia elektryczna/Ceny, wskaźniki.

• Średnie ceny za 2023 rok zostały opublikowane w Informacjach prezesa URE nr 19/2024 i 20/2024.

[1] W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych brana jest pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

Źródło: URE

Pełna treść informacji: kliknij

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w latach 2017-2023 (zł/MWh)
Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym w latach 2017-2023, uwzględniająca opłatę dystrybucyjną (zł/KWh)

Bezpłatna prenumerata