Powołano Zespół ds. efektywności…

Z początkiem sierpnia powołano „Zespół do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków” jako organ pomocniczym ministra rozwoju.

Do jego zadań należy:

• przedstawianie ministrowi inicjatyw mających na celu osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej i niskoemisyjności budynków;

• rekomendowanie ministrowi rozwiązań dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju;

• proponowanie, w sposób optymalny ekonomicznie, społecznie i środowiskowo, kierunków rozwoju w obszarze efektywności energetycznej budynków z uwzględnieniem ograniczania i przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego;

• analiza i rekomendowanie zmian prawa w zakresie charakterystyki energetycznej budynków, w tym:

– szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego pod względem możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło,

– warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej;

• dokonywanie analiz i ocen kierunków rozwoju raportów w obszarze efektywności energetycznej budynków oraz przykładów dobrych praktyk, w szczególności w zakresie:

– sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej budynków, protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji oraz weryfikacji tych dokumentów,

– krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii,

– metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku,

-prowadzenia kampanii informacyjnych w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków;

• promowanie i wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorstw działających w obszarze efektywności energetycznej budynków z uczelniami oraz instytucjami i instytutami naukowymi lub badawczymi.

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju nadzorujący merytorycznie Departament Gospodarki Niskoemisyjnej;

2) zastępca przewodniczącego – dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) Christian Schnell – Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan,

b) Paweł Lachman – Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej,

c) Dorota Bartosz – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego,

d) Piotr Bartkiewicz – Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego,

e) Piotr Kacejko – Politechnika Lubelska,

f) Grzegorz Maśloch – Szkoła Główna Handlowa,

g) Dariusz Koc – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.,

h) Ludomir Duda – doradca prezesa NFOŚiGW,

i) Jan Rączka – Alternator Sp. z o. o.,

j) Marek Miara – Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła,

k) Andrzej Guła – Polski Alarm Smogowy,

l) Grzegorz Burek – Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV,

m) Wojciech Ratajczak – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych,

n) Piotr Woźny – społeczny doradca ministra klimatu do spraw wdrażania programu Czyste Powietrze,

o) Paweł Wróbel – Gate Brussels,

p) Jarosław Guzal – miesięcznik Izolacje;

4) sekretarz – pracownik Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju.

Więcej: kliknij

Bezpłatna prenumerata