Wodociągi Warszawskie i Veolia – prace nad odzyskiem ciepła z kanalizacji


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz Veolia Energia Warszawa S.A. współpracują nad projektem odzyskiwania ciepła z warszawskich instalacji i sieci kanalizacyjnej.
Spółki podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie oceny możliwości odzysku tzw. ciepła traconego oraz ciepła pochodzącego ze ścieków w celu wykorzystania go na potrzeby własne oraz miasta.
Zasoby tzw. ciepła traconego, które powstaje w sezonie letnim głównie w procesach technologicznych towarzyszących oczyszczaniu ścieków, a także ciepło ze ścieków oczyszczonych i kanalizacji ogólnospławnej, mogą być wykorzystywane w sieci dystrybucyjnej miasta zarządzanej przez Veolię oraz na potrzeby własne MPWiK. Ocena potencjału tych źródeł oraz możliwości techniczne ich eksploatacji to podstawa współpracy spółek.
MPWiK i Veolia będą badać możliwości odzysku ciepła w dwóch oczyszczalniach ścieków – Czajka i Południe – a także w eksploatowanych przez MPWiK kolektorach kanalizacyjnych i innych instalacjach oraz wykorzystania go na potrzeby miasta, tj. dostarczenie go do Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej oraz na potrzeby MPWiK.
Projekt wpisuje się w ekologiczne działania MPWiK w ramach gospodarki obiegu zamkniętego i poszukiwania energii z odnawialnych źródeł przy minimalizacji użycia paliw kopalnych. Jest także częścią szeroko zakrojonych działań Warszawy określonych w Strategii #Warszawa2030 odnoszących się do emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Bezpłatna prenumerata