Stanowisko PORTPC w sprawie projektu ustawy o OZE

Wspieranie rozproszonych źródeł energii, będące założeniem projektu ustawy o OZE, to pożądany kierunek działania. W przypadku konsekwentnej realizacji byłby rzeczywiście przełomem w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Główne zastrzeżenia PORTPC to właśnie brak dostatecznej konsekwencji w realizacji tego założenia.
Obawy PORTPC związane są z brakiem w projekcie ustawy narzędzi do promocji efektywnych technologii OZE i zbyt małym, jak sądzimy, poziomem dofinansowania rozproszonych źródeł energii, w tym pomp ciepła.

Główne zastrzeżenia wobec projektu ustawy
1. Jeżeli generalnym założeniem projektu ustawy jest rozwój systemów rozproszonych, to przeznaczenie jedynie 30% środków finansowych w puli NFOSiGW na wsparcie energetyki rozproszonej wskazuje, że nie jest to działanie priorytetowe. Zdaniem PORTPC, przeznaczenie na ten cel co najmniej 50% środków zapewniłoby lepszy efekt społeczny niż np. refundacja montażu dużych i średnich instalacji OZE.
Jesteśmy pewni, że większe dofinansowanie tzw. „mikroinstalacji” sprawi, że większość Polaków będzie zainteresowana OZE. W efekcie zwiększy się radykalnie udział OZE w bilansie energetycznym, jak również świadomość i akceptacja społeczna dla stosowania tych technologii na co dzień.

2. Również wielkość wsparcia dla rozproszonych systemów, wykorzystujących OZE, uważamy za daleko niewystarczające. Proponowane przez NFOŚiGW dofinansowanie do zakupu i montażu mikroinstalacji OZE w wysokości 25% jest zdecydowanie za niskie. Jeśli ma ono wzbudzić zainteresowanie przyszłych użytkowników OZE i przynieść rzeczywiste wsparcie dla mikoinstalacji OZE, powinno wynosić co najmniej 35%.

3. Trzecim istotnym zastrzeżeniem jest niedostateczne położenie nacisku w projekcie ustawy na efektywność energetyczną urządzeń jako warunku uzyskania wsparcia państwa. Jest to szczególnie ważne w przypadku mikroinstalacji, których monitorowanie jest z natury rzeczy utrudnione. Naszym zdaniem, rozwiązaniem tej kwestii powinno być skorzystanie z istniejących dobrych praktyk i pełne wdrożenie zapisów Dyrektywy OZE, które regulują wspieranie produktów o odpowiednio wysokiej efektywności. Dotyczy to przede wszystkim pomp ciepła, ale również kolektorów słonecznych czy kotłów grzewczych spalających biomasę. W przypadku pomp ciepła chodzi o wspieranie nabywania produktów, które spełniają minimalne wymogi technologiczne wprowadzone decyzją Komisji Europejskiej w zakresie minimalnych współczynników efektywności pomp ciepła. Brak takich zapisów będzie prowadzić do wspierania przeciętnych technologii,a w konsekwencji marnotrawstwa środków, rozczarowania użytkowników nieefektywnych urządzeń, a w rezultacie – negatywnych opinii o OZE.

Rynek pomp ciepła w Polsce – według szacunków PORTPC

Według analiz przeprowadzonych przez PORTPC, w 2011 roku nastąpił znaczny przyrost rynku pomp ciepła, wynoszący ponad 30% w stosunku do 2010 roku, a łączna sprzedaż osiągnęła ponad 10 tys. sztuk pomp ciepła (bez pomp ciepła typu powietrze-powietrze).


PORTPC szacuje przyrost rynku pomp ciepła typu solanka-woda w 2011 roku na poziomie około 35%. Może świadczyć to o dużym zaufaniu, jakim obdarzone przez klientów i instalatorów są rozwiązania z pompą ciepła z poziomymi i pionowymi gruntowymi wymiennikami ciepła. Istotne znaczenie może mieć tu również zwiększenie oferty urządzeń przez dystrybutorów i instalatorów
urządzeń grzewczych, które do tej pory specjalizowały się tylko w sprzedaży kotłów. Nieco mniejszy przyrost, bo około 25% występuje w segmencie grzewczych pomp ciepła typu powietrze- woda i woda-woda. Największy wzrost sprzedaży pomp ciepła występuje w segmencie pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej. Mógł on osiągnąć nawet wartość powyżej 50%. Jest on efektem dołączania przez firmy do zestawów solarnych zasobników z wbudowanymi pompami ciepła typu powietrze-woda (z dodatkowymi wężownicami solarnymi). Widać tu również prawdopodobnie efekt programu wsparcia instalacji solarnych przez NFOŚiGW.
Jak do tej pory brakuje takiego masowego wsparcia dla pomp ciepła. Według szacunków PORTPC, po wprowadzeniu dofinansowania pomp ciepła, przyrost rynku w najbliższych latach może wynieść ponad 100% rocznie.Istotne są w takiej sytuacji odpowiednie działania zapewniające wzrost jakości wykonywanych instalacji. Przewidywane działania PORTPC w tym zakresie to:
• wprowadzenie w ciągu najbliższych lat znaku jakości dla pomp ciepłasprzedawanych w Polsce,
• wdrożenie europejskiego systemu szkoleń Eucert dla instalatorów pomp ciepła,
• opublikowanie wytycznych w zakresie wykonywania dolnych źródeł ciepła.
Planowane działania są zgodne z Dyrektywą OZE i są komplementarne z działaniami Ministerstwa Gospodarki i projektem ustawy OZE.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) jest stowarzyszeniem osób związanych z branżą pomp ciepła, które
powstało w styczniu 2011 r. Do jego głównych celów należą: rozpowszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła, tworzenie  warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju tego rynku w Polsce oraz poprawa jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła.
Jako organizacja branżowa, PORTPC jest członkiem Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła z siedzibą w Brukseli (EHPA) i współpracuje z największymi branżowymi organizacjami pomp ciepła w Europie (niemieckie BWP, szwajcarskie FWS). W działaniach PORTPC uczestniczą wybitni specjaliści z polskich i zagranicznych uczelni technicznych oraz instytutów badawczych,
m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu  Fraunhofera ISEw Niemczech.
Działania merytoryczne koordynuje Rada Programowo-Naukowa PORTPC pod przewodnictwem dr. inż. Mariana Rubika, niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie technologii pomp ciepła w Polsce.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017