Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym

Premiera Roth MicroSeptic

Firma Roth należy do czołowych niemieckich producentów systemów instalacyjnych z przedstawicielstwami na całym świecie i znana jest nie tylko z produkcji rur do ogrzewania płaszczyznowego, bo jako specjalista od polietylenu, kojarzona jest również z produkcji zbiorników, w tym zbiorników dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Wieloletnie doświadczenie profesjonalnej kadry inżynierów Roth to mocny argument, że oferta firmy jest starannie dopracowana i nie jest przypadkowa, aby zaspokoić nie tylko potrzeby rynku, a przede wszystkim kieszeń klientów. Nowy produkt firmy w pierwszym względzie ma, istotne dla dzisiejszych czasów, przesłanie ekonomiczne. Roth MicroSeptic – to nazwa handlowa kolejnej przydomowej oczyszczalni firmy Roth.
 

Jestem nowa – Roth MicroSeptic z drenażem rozsączającym

Technologii drenażowej nie trzeba nikomu przedstawiać. Zbiornik technologiczny pełni rolę osadnika gnilnego, w którym następują zarówno procesy oczyszczania mechanicznego (oczyszczanie beztlenowe w zbiorniku – sedymentacja i flotacja), jak i biologicznego (oczyszczanie tlenowe w gruncie poprzez drenaż rozsączający – denitryfikacja).

W zależności od liczby użytkowników, firma Roth oferuje 2 typoszeregi przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym o nazwie handlowej MicroSeptic: dla 4 mieszkańców (osadnik gnilny 2000 l) oraz dla 6 mieszkańców (osadnik gnilny 3000 l).

 

Zbiornik proponowanych zestawów jest jednokomorowy, a jego odpływ został doposażony w kosz filtracyjny w postaci płaszczyzn z tworzywa PE, który zabezpiecza przed wypłynięciem grubszych frakcji ścieków do drugiego etapu oczyszczania (drenażu rozsączającego). Wstępnie podczyszczone ścieki bytowo-gospodarcze przepływają ze zbiornika gnilnego do polietylenowej studzienki rozdzielczej. Element rozdzielczy rozprowadza równomiernie podczyszczone w zbiorniku ścieki do poszczególnych nitek drenażu rozsączającego, jako końcowego procesu oczyszczania (tlenowa obróbka ścieków).

Drenaż rozsączający stanowi układ naciętych rur z tworzywa sztucznego o średnicy 110×2,2 mm w rozstawach min. 1,5 m. Poprzez otwory w rurach, ścieki powoli przesączają się do gruntu. Rury należy ułożyć w wykopach o szerokości 50-80 cm na głębokości 40-50 cm w warstwie żwiru o granulacji ok. 4 cm i przykryć geowłókniną przepuszczającą powietrze i wodę. Rolą geowłókniny jest zabezpieczenie rur i podsypki żwirowej przed ziemią służącą do zasypania wykopu. Końce ciągów drenażowych są zakończone kominkami wentylacyjnymi, wyprowadzonymi na wysokość ok. 0,5 m nad powierzchnię terenu. Ilość rur drenażu rozsączającego w oferowanych zestawach oczyszczalni Roth została dobrana proporcjonalnie do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu (grunt przepuszczalny).

Warto zaznaczyć, że rozwiązanie ekonomiczne produktu w tym wydaniu polega tylko i wyłącznie na zastosowaniu prostej i znanej technologii neutralizacji ścieków, czyli drenażu rozsączającego.
Konstrukcja zbiornika technologicznego jaka została wykorzystana dla MicroSeptic, jest już przecież sprawdzoną bazą dla innego rozwiązania systemowego, bowiem…

my się już znamy, czyli Roth MicroStar w technologii SSB

Zgodnie z klasyfikacją Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), technologia określana skrótem SSB (sequential stabilizing activated sludge proces) oznacza sekwencyjny stabilizujący proces oczyszczania metodą osadu czynnego. Proces SSB umożliwia nie tylko standardowe tlenowe oczyszczanie ścieków, ale również tlenową redukcję osadów (poprzez rurowy napowietrzacz, który umiejscowiony jest w obu komorach technologicznych jednocześnie). Usuwanie osadów ściekowych w oczyszczalni Roth MicroStar odbywa się bowiem 3-4 razy rzadziej niż w tradycyjnym reaktorze SBR. W praktyce oznacza to interwały usuwania osadu co 3-5 lat.

Układ technologiczny oczyszczalni zawiera się w jednym dwukomorowym zbiorniku z polietylenu o pojemności 3000 l. W wydzielonych ścianą komorach zachodzi cykliczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego w procesie spiętrzania, a także separacja osadu, jego stabilizacja i gromadzenie.

Zestaw oczyszczalni jest wstępnie fabrycznie przygotowany do posadowienia w wykopie
i zainstalowania niezbędnych przewodów dopływowych i odpływowych. Przed przystąpieniem do instalacji systemu należy sprawdzić zarówno przydatność strukturalną gruntu, jak również poziom wód gruntowych, ewentualnie możliwość odwodnienia terenu. Przydomowa oczyszczalnia ścieków Roth MicroStar jest w zasadzie bezobsługowa. Ewentualne czynności eksploatacyjne ograniczone są jedynie do cyklicznych, ogólnych przeglądów kompletnej instalacji, jak kontroli poziomu osadu, funkcjonowania dmuchawy i sterownika pod względem występowania ewentualnych komunikatów o błędach i alarmach.

Fazy w jednym cyklu oczyszczania w Roth MicroStar

Napowietrzanie: oczyszczanie ścieków (natlenianie aerobowe, nitryfikacja aerobowa 
i denitryfikacja beztlenowa)
Ścieki z gospodarstwa domowego doprowadzane są grawitacyjnie do osadnika wstępnego (2000 l) – pierwsza komora zbiornika. Tutaj rozpoczyna się już wstępne biologiczne oczyszczanie ścieków, jak również proces denitryfikacji i zatrzymania grubych zawiesin. Związki organiczne ulegają rozkładowi przy udziale tlenu i dzięki obecności mikroorganizmów zawartych w osadzie czynnym. Napowietrzacz rurowy umieszczony na dnie komory dostarcza znajdujący się w powietrzu tlen niezbędny do rozkładu składników ścieków. Napowietrzanie odbywa się w sposób przerywany, tak aby odpowiednia ilość powietrza została dostarczona przy niewielkim nakładzie energii. W instalacji powstaje atmosfera aerobowa. Napowietrzanie powoduje jednocześnie dobre przemieszanie w obu komorach całej instalacji.
Wstępnie biologicznie oczyszczone ścieki przedostają się grawitacyjnie do drugiej komory zbiornika przez okrągły otwór w ściance dzielącej.

Osadzanie: funkcja oczyszczania wtórnego
W drugiej komorze zbiornika (1000 l) odbywa się dodatkowe biologiczne oczyszczanie ścieków przy udziale tlenu. Ze względu na cykliczne sterowanie faz, komora druga pełni również rolę osadnika wtórnego. Po zakończeniu fazy napowietrzania, osad czynny znajdujący się w komorze, opada na dno. W górnej części komory natomiast powstaje strefa czystej wody.

Odpompowywanie: odprowadzenie oczyszczonej wody
Po zakończeniu fazy sedymentacji, zbędny osad recyrkuluje do pierwszej komory, a oczyszczona woda zostaje wypompowana do odbiornika. Następnie rozpoczyna się kolejny cykl. Procesy technologiczne sterowane są elektronicznie za pośrednictwem regulatora z wyświetlaczem LCD.

 

W obu przypadkach oczyszczalni producent świadczy 15-letni okres gwarancyjny dla zbiornika na wady fabryczne wynikłe z procesu produkcji, a zestawy w zależności od klasyfikacji urządzeń, zostały skontrolowane w notyfikowanym laboratorium odpowiednio na zgodność z normą zharmonizowaną EN 12566-3+A2 oraz EN 12566-1 z oznakowaniem CE.

 

Bezpłatna prenumerata