Czy w każdym gruncie można zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków i drenaż?

TAK, ale…

W zależności od warunków terenowych, montaż oczyszczalni trwa zazwyczaj jeden, czasem dwa dni. Rozpatrzmy poszczególne etapy w w sprzyjających i niesprzyjających gruntach.

Sprzyjające warunki terenowe

Do sprzyjających warunków terenowych należy podłoże piaszczyste oraz niski poziom wód gruntowych, czyli sytuacje gdy miejsce wprowadzania ścieków w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
Po zaplanowaniu rozmieszczenia poszczególnych elementów oczyszczalni i rozsączenia, można przystąpić do montażu.

Przykładowy instruktaż montażu oczyszczalni

Podłoże ziemne pod wykop dla zbiornika/-ów oczyszczalni powinno być równe i dokładnie wypoziomowane, aby zachować prawidłową wysokość pomiędzy wlotem i wylotem oraz aby zapewnić stateczność zbiornika w wykopie.
W przypadku wytrzymałego gruntu, na dno wykopu usypuje się podwalinę ze żwiru (max uziarnienie 8/16) do wysokości h ≥ 100 mm.

 

Wielkość wykopu dopasowujemy do wysokości dopływu i odpływu zbiornika/-ów oczyszczalni.

Aby stworzyć dostatecznie dużo przestrzeni do prac montażowych, powierzchnia oparcia fundamentu wykopu musi przekraczać wymiary zbiornika o 0,6 m z każdej strony. Dodatkowo od stałych konstrukcji budowlanych należy zachować odstęp minimum 1 m.
Zbiornik ostrożnie umieszczamy w wykopie budowlanym i poziomujemy we właściwym położeniu.

Przystępujemy do wypełniania wykopu. Wykop napełniamy warstwami po ca. 0,3 m odpowiednim materiałem zasypowym (żwir okrągły o maks. uziarnieniu 8/16), a zbiornik wewnątrz wodą, aby wyrównać napór gruntu i wody na ścianki zbiornika i wyeliminować naprężenia, które mogą nawet doprowadzić do zniszczenia zbiornika.

Poszczególne warstwy mocno utwardzamy ręcznym ubijakiem. Zwracamy szczególną uwagę na dokładne wypełnianie materiałem wszystkich zagłębień/użebrowań zbiornika (jeśli takie ma), tak by w zasypce nie było żadnych pustych przestrzeni. Obsypka z odpowiedniego materiału musi mieć szerokość ca. 600 mm. Wykop wypełniamy piaskiem wstępnie tylko do poziomu przyłączy dopływu i odpływu, natomiast zbiornik wypełniamy wodą maksymalnie poniżej poziomu rury odpływu. Pozostałą przestrzeń w wykopie wypełniamy ziemią z wykopu, o ile nie jest to glina. W przypadku głębszego posadowienia oczyszczalni, celem późniejszego dostępu do zbiornika w celach serwisowych, montujemy studzienki kontrolne z deklami.

Wykop przy zboczach, skarpach. W przypadku zabudowy zbiornika na terenie pochyłym lub w bezpośrednim sąsiedztwie (< 5 m) zbocza, wzgórza lub skarpy, wykonujemy obliczony na obciążenia statyczne mur oporowy do przyjęcia parcia gruntu. Mur musi przekraczać wymiary zbiornika przynajmniej o 500 mm we wszystkich kierunkach oraz posiadać minimalny odstęp od zbiornika wynoszący 1000 mm. Grunt na zboczu może się bowiem przemieszczać.

Wykop obok przejezdnych powierzchni. W przypadku instalacji zbiornika przy przejezdnych powierzchniach należy go tak zabezpieczyć, aby występujące obciążenia wywoływane przez ciężkie pojazdy nie były przenoszone na zbiornik.

 


Bezpłatna prenumerata