Raport „Ciepłownictwo w Polsce. Edycja 2019”

Forum Energii zebrało najważniejsze dane o zaopatrzeniu w ciepło, żeby zwrócić uwagę na ciepłownictwo. 

Aż 76% ciepła powstaje w indywidualnych instalacjach grzewczych. Pozostałe 24% jest wytwarzane w systemach ciepłowniczych. W analizie „Ciepłownictwo w Polsce. Edycja 2019” jest mało słów, ale dużo liczb, które powinny mobilizować do działania. Ciepłownictwo to nie tylko systemy ciepłownicze, ale też domy ogrzewane indywidualnie. Mało było takich opracowań do tej pory.

Forum Energii chce zwrócić raportem uwagę, że brak danych jest barierą transformacji sektora energii w Polsce. Zaopatrzenie w ciepło jest domeną publiczną i dotyczy każdego polskiego gospodarstwa domowego. Dane dotyczące np. efektywności energetycznej, emisji zanieczyszczeń, form ogrzewania powinny być regularnie zbierane i powszechnie udostępniane. Polska nie będzie mogła policzyć rzetelnie kosztów i monitorować postępów walki ze smogiem, jeżeli dobrze nie zdiagnozuje problemu i nie zleci państwowym instytucjom zbierania danych nt. stanu budynków, źródeł ciepła, efektywności energetycznej, emisji itd. Trzeba mieć nadzieję, że taką funkcję wypełni program ZONE.

Raport powstał w oparciu o najbardziej aktualne dane i materiały publikowane przez: Główny Urząd Statystyczny, Agencję Rynku Energii, Urząd Regulacji Energetyki, Krajową Agencję Poszanowania Energii, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Eurostat i inne.

Przygotowując niniejszą publikację, autorzy dostrzegli problemy, które mogą być barierą nie tylko przy tworzeniu obiektywnego i pełnego obrazu ciepłownictwa w Polsce, ale także przy wprowadzaniu potrzebnych zmian w tym sektorze. Należą do nich:

  • brak dostępu do danych − albo nie są one zbierane, albo nie są podawane do publicznej wiadomości,
  • w publikowanych danych brak spójności metodycznej − instytucje statystyczne stosują własną metodę, co uniemożliwia stworzenie spójnego obrazu badanego zagadnienia.

Fakty i liczby nt. ciepłownictwa:

  • 87% węgla spośród wszystkich gospodarstw domowych  w Unii Europejskiej spalają Polacy w domach,
  • 47% odsetek polskich gospodarstw ogrzewa swoje domy paliwami stałymi,
  • 68 milionów ton CO2 rocznie emituje krajowe ciepłownictwo, co stanowi aż ¼ krajowej emisji CO2.
  • 26 milionów ton węgla energetycznego zużywa rocznie ciepłownictwo,
  • 21,4 tysiąca kilometrów wynosi długość sieci ciepłowniczych w Polsce,
  • 80% odsetek nieefektywnych systemów ciepłowniczych w Polsce,
  • 30 mld euro rocznie płacimy za choroby będące skutkiem smogu w Polsce,
  • 56% w grupie ubogich stanowią gospodarstwa na wsi.

Więcej

Bezpłatna prenumerata