Podsumowanie XXXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane

Do egzaminu testowego w XXXVI sesji egzaminacyjnej w I kwartale 2021 r. przystąpiło 2701 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast do egzaminu ustnego przystąpiło 3127 osób. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 87,26%, natomiast ustnego 76,18%. Ogólna zdawalność egzaminów w okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 81,31%, co nie odbiega od poziomu zdawalności w sesjach poprzednich.
2382 osoby uzyskały w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1149 osób, a najmniej, bo tylko 19 osób w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.
Patrząc na liczbę uprawnień nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, należy podkreślić, że najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydano w Mazowieckiej OIIB (354), następnie w Małopolskiej OIIB (256), Śląskiej OIIB (248) oraz w Wielkopolskiej OIIB (207).
Źródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata