PIIB w statystyce w 2012

Coraz więcej członków PIIB
- 115 663 – członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2012 r.,
- 5798 nowych członków przyjęto w 2012 r.,
- 54,38% osób nowo przyjętych miało mniej niż 36 lat,
- 62 396 członków PIIB reprezentowało budownictwo ogólne, co stanowiło 53,95%; drugie miejsce zajmowały instalacje sanitarne z 21 831 członkami (18,87%), a trzecie instalacje elektryczne liczące 16 829 osób (14,55%),
- 22 inżynierów liczyła najmniejsza grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe

Struktury PIIB
- 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB
- 45 placówek terenowych działa w 13 okręgowych izbach
- 2657 osób należało do Opolskiej OIIB, najmniejszej w PIIB
- 17 199 członków liczyła w 2012 r. Mazowiecka OIIB, największa w PIIB

Kobiety w PIIB
- 11,45% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88,55% mężczyźni
- 5225 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 56-65 i jest to największa damska reprezentacja uwzględniając przedziały wiekowe. Wśród mężczyzn najliczniejsza jest również grupa wiekowa 56-65 i wynosi 37 092
- 63% członków PIIB ma wykształcenie wyższe, 36% stanowią technicy i 2% majstrowie

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych
- 30 401 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez Izbę w 2012 r. Najwięcej w Mazowieckiej OIIB ponad 7 tys. osób i Śląskiej OIIB – około 4 tys. osób
- ponad 25% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach w 2012 r.
- ponad 1,6 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek Izby w 2012 r.
- 3163 członków Izby uczestniczyło w konferencjach i wycieczkach technicznych
- 3 tyle szkoleń e-learningowych pojawiło się na naszej stronie internetowej, rozpoczynając nową propozycję szkoleniową – e-learning, cieszącą się coraz większym zainteresowaniem. Obecnie na stronie znajduje się 9 szkoleń

PIIB to samorząd otwarty
- 4921 osób uzyskało uprawnienia budowlane w 2012 r.
- 9 – w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, wyburzeniowej, kolejowej, telekomunikacyjnej, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych
- 32 osobom z uprawnieniami budowlanymi nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego
- 16 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce. Osoby, które w 2012 r. wystąpiły o uznanie kwalifikacji reprezentowały siedem państw: Niemcy, Irlandię, Francję, Czechy, Włochy, Hiszpanię i Wlk. Brytanię

Zasady etyki zawodowej
- 520 spraw wpłynęło w 2012 r. do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w tym: 424 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 63 dotyczyło odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 33 pozostawały poza kompetencją Izby
- 491 to liczba spraw, w których okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wszczęli postępowania, w tym 68 z odpowiedzialności dyscyplinarnej i 423 z odpowiedzialności zawodowej. Na koniec 2012 r. 150 spraw było w toku

Nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu
- 2 sprawy wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2012 r. z tytułu odpowiedzialności zawodowej jako do sądu I instancji i 32 sprawy (24 odpowiedzialność zawodowa i 8 odpowiedzialność dyscyplinarna) jako do sądu II instancji
- 188 spraw do rozpatrzenia wpłynęło do okręgowych sądów dyscyplinarnych, z czego 174 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej i 14 spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej. W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in. ukarały winnych w 86 sprawach, w 34 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów, w 23 sprawach umorzyły postępowania, w 30 sprawach orzekły o zatarciu kary, a 112 pozostało w toku

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017