Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych

DzU z dnia 8 sierpnia 2013 r. opublikował ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (DzU z 2013 r., poz. 898). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 23 sierpnia 2013 r.

Celem wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych do polskiego systemu prawnego jest dostosowanie ustawy o wyrobach budowlanych do wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Zgodnie z nowelizacją ustawa będzie określała zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku oraz właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków – wynikających z powyższego rozporządzenia. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyznaczy w drodze decyzji, jednostki oceny technicznej (JOT) upoważnione do wydawania europejskich ocen technicznych dla grup wyrobów budowlanych wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia.

www.abc.com.pl

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017