Europejski przemysł energii słonecznej aktywny w Green Recovery

Po zatwierdzeniu w lipcu pakietu naprawczego przez Radę Europejską, branża ogrzewania i chłodzenia wytwarzanego w oparciu o energię słoneczną złożyła swoją deklarację, zobowiązując się aktywnego udziału w ekologicznym ożywieniu Green Recovery i wystosowując wezwanie do działania ze strony decydentów w Europie. Europejski przemysł wytwarzania ciepła z energii słonecznej porozumiał się we wspólnym zobowiązaniu do złożenia deklaracji na rzecz pakietu ekologicznego ożywienia – Green Recovery.

W deklaracji branżowej, które zostało podpisane przez grono ponad 150 firm i organizacji z ponad 20 krajów europejskich zobowiązano się do:

  • promowania podejścia do zaopatrzenia w ciepło i chłód opartego na różnorodnych technologiach;
  • wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań w zakresie zdecentralizowanego, bezpiecznego, zdekarbonizowanego zaopatrzenia w ciepło i jego magazynowania;
  • zwiększenia dodatniego bilansu eksportowego sektora pozyskiwania ciepła z energii słonecznej;
  • zintensyfikowania działań badawczo-rozwojowych;
  • wspierania celów zrównoważonej gospodarki opartej na efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Zdaniem Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) oraz środowiska działającego na rzecz rozwoju pozyskiwania ciepła ze źródeł odnawialnych: Najbliższe 10 lat będzie miało kluczowe znaczenie dla transformacji i dekarbonizacji rynku ciepłowniczego, ponieważ do 2030 r. będziemy potrzebować zeroemisyjnych systemów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym, ponieważ wszystkie nowe systemy grzewcze zainstalowane będą najprawdopodobniej później nadal działać w 2050 r. Potrzebujemy szybkich działań i uwzględnienia ogrzewania i chłodzenia przy wykorzystaniu energii słonecznej w planie pakietu restartu i rozwoju gospodarki w krajach UE, w tym także w Polsce, gdzie jest wysoki potencjał do realizacji takich działań.
Odnosząc się do krajowych planów naprawy, które zostaną przedłożone Komisji Europejskiej w październiku przyszłego roku: Jesteśmy jako SPIUG gotowi wnieść wkład w tę dyskusję, przedstawiając pomysły, propozycje i silne zaangażowanie z naszego sektora.

O cieple i chłodzie pozyskiwanych z energii słonecznej

Ogrzewanie i chłodzenie energią słoneczną, często określane jako Solar Thermal, to dobrze znana technologia, która przechwytuje energię słoneczną w postaci ciepła. Ta technologia jest powszechnie wykorzystywana do potrzeb mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie pomieszczeń i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, a także do zastosowania w obiektach komercyjnych i przemysłowych. W Europie zainstalowanych jest ponad 10 milionów słonecznych systemów grzewczych.

Energia słoneczna jest częścią rozwiązania mającego na celu walkę z kryzysem klimatycznym, ograniczając stopniowo wykorzystanie paliw kopalnych do ogrzewania i chłodzenia, unikając w samym 2018 r. ekwiwalentu 6,8 Mt emisji CO2. Szacunkowa całkowita produkcja ciepła w systemach grzewczych i chłodniczych opartych na wykorzystaniu promieniowania słonecznego działających w Europie odpowiada 25,6 TWth. Odpowiada to całorocznemu zapotrzebowaniu na ciepło Cypru i Estonii łącznie. Jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, sektor ogrzewania i chłodzenia opartego na wykorzystaniu promieniowania słonecznego osiągnął łączny obrót w wysokości 1,85 miliarda euro w 2018 roku, zatrudniając około 18 800 osób.
Większość termicznych systemów słonecznych jest wykorzystywana do przygotowania ciepłej wody użytkowej, choć istnieją również duże systemy, które zasilają procesy przemysłowe lub sieci ciepłownicze. Największy z tych systemów, działający w mieście Silkeborg w Danii, osiąga oszałamiającą moc szczytową 110 MWth, za co odpowiada instalacja 156 000 m2 kolektorów słonecznych.

O Solar Heat Europe/ESTIF

Misją Solar Heat Europe/ESTIF jest ustalenie jako priorytetu i akceptacja ciepła słonecznego jako kluczowego elementu zrównoważonego ogrzewania i chłodzenia w Europie oraz praca nad wdrożeniem wszystkich niezbędnych kroków w celu wykorzystania wysokiego potencjału ciepła słonecznego.
Zrzeszając członków pochodzących z ponad 15 krajów europejskich, Solar Heat Europe reprezentuje bezpośrednio lub pośrednio ponad 90% przemysłu w całym łańcuchu wartości tej branży. Solar Heat Europe zapewnia również, że technologia ciepła słonecznego rozwija się i wzrasta w Europie poprzez różne działania, takie jak dostarczanie informacji i statystyk dotyczących sektora lub poprzez propagowanie lepszych regulacji lub zachęcanie decydentów UE do kształtowania sprzyjającego środowiska dla technologii ogrzewania i chłodzenia.

O Stowarzyszeniu Producentów I Importerów Urządzeń Grzewczych

Stowarzyszenie Producentów I Importerów Urządzeń Grzewczych jest działającą od 15 lat w Polsce organizacją branżową zrzeszającą producentów urządzeń grzewczych i elementów instalacji grzewczych reprezentujących ponad 30 czołowych marek krajowych i zagranicznych aktywnie działających, jak również produkujących w Polsce, reprezentując w niektórych segmentach ponad 90% rynku.
Jednym z celów, jakie SPIUG postawił sobie na początku swojej działalności, jest rozwój nowoczesnych technik grzewczych, gdzie w obliczu możliwych ograniczeń w zużyciu gazu, oleju czy węgla firmy zrzeszone w SPIUG muszą myśleć o odnawialnych źródłach energii (OZE) i rozwijać zainteresowanie nimi inwestorów i specjalistów branżowych. Innym z celów SPIUG jest merytoryczny wpływ na kształtowanie otoczenia prawnego dla branży instalacyjno-grzewczej, działając „ponad podziałami”.
SPIUG jako aktywnie działająca polska organizacja z branży instalacyjno-grzewczej nie może być odosobniona i korzysta z doświadczeń innych, oraz dzieli się także polskimi doświadczeniami, w kontaktach ze światowymi organizacjami, takimi jak Solar Heat Europe, czy EHI (Association of European Heating Industry), w których jest aktywnym członkiem.
Źródło: informacja prasowa, Bruksela, 24 lipca 2020

Pobierz Solar heat pledge – Deklaracja przemysłu pozyskiwania ciepła z energii słonecznej

Bezpłatna prenumerata