Regulaminy

Regulamin krzyżówek w InstalReporterze

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Krzyżówkach (zwanych dalej “Krzyżówkami”).
2. Organizatorem Krzyżówek jest firma INSTALpress s.c. Małgorzata Tomasik Sylwia Śmiecińska, z siedzibą w Warszawie, ul. Miklaszewskiego 14a/63  (zwana dalej “Organizatorem”).
3. Szczegółowe zasady Krzyżówek oraz warunki uczestnictwa, określenie rodzaju nagród, jak również czas trwania podane będą na łamach e-czasopisma InstalReporter i na portalu www.instalreporter.pl.
5. W ww. e-czasopiśmie i portalu obowiązuje wspólna pula nagród dla krzyżówek.
6. Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej “Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Udział w Krzyżówce mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
8. W Krzyżówce nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§ 2  Zasady uczestnictwa w Krzyżówce

1. Uprawnione do wzięcia udziału w Krzyżówce są wyłącznie osoby, które spełnią następujące warunki:

1.1. Zaprenumerowały bezpłatne e-czasopismo InstalReporter.
1.2 . Prawidłowo rozwiążą krzyżówkę opublikowaną w materiałach informacyjnych. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki polega na ułożeniu hasła tworzącego rozwiązanie tej krzyżówki (dalej: Hasło)
1.3 . W dniu/ach określonym w materiałach promocyjnych, wyślą e-mail na adres: instalreporter@instalreporter.pl zawierający prawidłowe hasło krzyżówki,
Przykładowa treść wiadomości e-mail może brzmieć następująco: ” X”, gdzie “X” jest hasłem krzyżówki.

§ 3 Laureaci

1. Laureaci zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania.
2. Wyłonienie laureatów będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni po opublikowaniu Krzyżówki.
3. Laureat, wyłoniony w Krzyżówce, zostanie o tym powiadomiony e-mailowo przez Organizatora Krzyżówki w terminie 7 dni od daty wyłonienia laureatów. W przypadku trzykrotnego nieodpowiedzenia na e-maila przez Laureata nagroda przechodzi na następnego Uczestnika.
4. Wygrane o wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) są wolne od podatku dochodowego.
5. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
9. Organizator zastrzega w szczególnych przypadkach, możliwość wymiany nagród rzeczowych. Rodzaj nagrody zostaje bez zmian, wartość nie mniejsza niż prezentowana.
10. Organizator prześle nagrodę na adres wskazany e-mailowo przez Uczestnika Krzyżówki w terminie 30 dni od daty zakończenia Krzyżówki.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Krzyżówki.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu Krzyżówki, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
- udział w Krzyżówce niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
- przerwy w funkcjonowaniu Krzyżówki zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora,
- niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
4. Reklamacje dotyczące Krzyżówki należy przesyłać listownie pod adres Organizatora.
5. Reklamacje Uczestników dotyczące Krzyżówki będą rozpatrywane przez Organizatora w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
6. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Krzyżówki są dostępne na stronie internetowej: www.instalreporter.pl oraz w siedzibie Organizatora.
7. Organizator może zaniechać lub ograniczyć zakres świadczenia usług dostępnych w Krzyżówce bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników o tym zamiarze.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017