Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA 2020

Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA 2020

• Łącznie w 2020 roku przyłączono 2550 MW mocy w fotowoltaice w Polsce ogółem. Oznacza to montaż ponad 7,7 mln modułów PV.
• Na koniec 2020 roku w Polsce pracowało 466 167 mikroinstalacji PV, z czego aż 321 407 zostało przyłączonych w 2020 roku.
• Co 12. budynek w Polsce jest wyposażony w przydomowy system fotowoltaiczny.
• Udział energetyki słonecznej w mocy elektrycznej zainstalowanej w Polsce wzrósł do 7,2%.
• Łączna wartość rynku PV w Polsce w 2020 roku wyniosła prawie 10 mld zł.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV prezentuje raport „Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ’20”. Rok 2020 był rekordowym rokiem dla branży fotowoltaicznej: do sieci elektroenergetycznej przyłączono 321 407 mikroinstalacji o łącznej mocy 2151 MW. Ponadto w 2020 roku przyłączono również 399 MW instalacji powyżej 50 kW. Po raz kolejny rynek został zdominowany przez przydomowe elektrownie słoneczne, których udział w całej mocy zainstalowanej w PV na koniec 2020 roku wyniósł 81,9%.
„Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ’20” jest kolejną edycją cyklicznego raportu opracowanego przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.
Prezentowany Raport powstał na podstawie danych uzyskanych od operatorów sieci dystrybucyjnych oraz w oparciu o dane dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Opracowanie przedstawia stan polskiego rynku PV na dzień 31 grudnia 2020 r.
W opracowaniu SBF POLSKA PV znajdują się dane dotyczące mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach PV oraz w systemach powyżej 50 kW na przestrzeni ostatnich lat. SBF POLSKA PV podaje również liczbę mikroinstalacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym z uwzględnieniem podziału ze względu na Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. W prezentowanym raporcie zwrócono uwagę na wzrost potencjału rocznej produkcji energii z mikroinstalacji na przestrzeni ostatnich lat oraz udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w krajowym zużyciu energii w porównaniu do poprzednich lat. SBF POLSKA PV oszacowało wartość rynku mikroinstalacji oraz wartości rynku małych, średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych. Raport: „Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA ’20” to również dane dotyczące sprzedaży poszczególnych technologii związanych z branżą PV. Są to m.in. dane dotyczące technologii modułów PV oraz sprzedaży falowników w Polsce w 2020 roku.

Przejdź  Raport

O Stowarzyszeniu Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV jest pozarządową organizacją, której głównym celem jest propagowanie oraz promocja rozwoju fotowoltaiki w Polsce.
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV główne pola działalności:
• promocja energetyki fotowoltaicznej,
• rozpowszechnianie wiedzy na temat fotowoltaiki,
• poprawa jakości wykonywanych instalacji fotowoltaicznych.
SBF Polska PV zrzesza szerokie spektrum firm z branży fotowoltaicznej od producentów urządzeń poprzez dystrybutorów do firm wykonawczych. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych aktów prawnych dotyczących energetyki, przygotowuje i publikuje raporty o kształcie polskiego rynku fotowoltaicznego, uczestniczy w przygotowaniu wytycznych i standardów w zakresie instalacji PV.
Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia:
• www.polskapv.pl    
Facebook
Twitter

Bezpłatna prenumerata