Stabilizacja tlenowa osadu ściekowego przydomowej oczyszczalni Roth MicroStar

Najnowocześniejsza, najnowsza i najmłodsza, tak w trzech określeniach z „naj” firma Roth przedstawia swoją pionierską przydomową oczyszczalnię ścieków MicroStar. W chronologii dostępnych do tej pory urządzeń do neutralizacji ścieków na polskim rynku, MicroStar funkcjonuje co prawda niezbyt długo, ale rynek niemiecki zdążył już zweryfikować jej możliwości i wykazał na przestrzeni lat, że oczyszczalnia działa bez zarzutu. MicroStar spełnia bowiem restrykcyjne wymogi wszystkich aktów prawnych i norm obowiązujących nie tylko w Niemczech, ale i w całej Unii Europejskiej. Oczyszczalnia została skontrolowana w notyfikowanym laboratorium na zgodność z normą zharmonizowaną EN 12566-3+A2 z oznakowaniem CE w zakresie sprawności oczyszczania, wodoszczelności, stabilności oraz wytrzymałości.

Roth MicroStar, to coś więcej niż typowy SBR

Technologia przydomowej oczyszczalni ścieków Roth MicroStar, zgodnie z klasyfikacją Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), określana jest jako SSB (sequential stabilizing activated sludge proces = sekwencyjny stabilizujący proces oczyszczania metodą osadu czynnego). W oczyszczalni neutralizowane są nie tylko ścieki, ale również osady ściekowe. Tzw. zrównoważenie osadów możliwe jest poprzez napowietrzanie. W tym celu rurowy napowietrzacz został umiejscowiony w obu komorach technologicznych jednocześnie, tzn. w osadniku biologicznym i dodatkowo w osadniku wstępnym.

Dopływ tlenu powoduje przetwarzanie osadu na mikroorganizmy i substancje humusopodobne, które nie generują przykrego zapachu. W związku z tym tlenowo ustabilizowane osady ściekowe nie wymagają już dalszej obróbki, a przede wszystkim częstotliwość ich odprowadzania zostaje znacznie zredukowana. Usuwanie osadów ściekowych w oczyszczalni Roth MicroStar odbywa się bowiem 3-4 razy rzadziej niż w tradycyjnym reaktorze SBR. Oznacza to w praktyce interwały usuwania osadu co 3-5 lat, a w perspektywie lat przynosi to niebywałe oszczędności.

Charakterystyka procesu oczyszczania

Układ technologiczny oczyszczalni zawiera się w jednym dwukomorowym zbiorniku z polietylenu o pojemności 3000 l. Zaprojektowanie oczyszczalni w jednym zbiorniku stanowi zaletę podczas prac na budowie, ponieważ producent dostarcza kompaktowy produkt gotowy do posadowienia w wykopie. Niezbędne czynności instalacyjne ograniczone zostały do przyłączenia rur PCV, zamocowania węży powietrznych i uruchomienia urządzenia sterującego procesem oczyszczania. W ramach regularnego zaprogramowanego cyklu w wydzielonych ścianą komorach zachodzi cykliczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego w procesie spiętrzania, jak również separacja osadu, jego stabilizacja i gromadzenie.

Jeden cykl oczyszczania składa się z następujących faz:

Napowietrzanie: oczyszczanie ścieków (natlenianie aerobowe, nitryfikacja aerobowa i denitryfikacja beztlenowa)

Ścieki z gospodarstwa domowego doprowadzane są grawitacyjnie do pierwszej komory zbiornika o pojemności 2000 l, określanej osadnikiem wstępnym. Tutaj rozpoczyna się już wstępne biologiczne oczyszczanie ścieków, jak również proces denitryfikacji i zatrzymania grubych zawiesin. Związki organiczne ulegają rozkładowi przy udziale tlenu i dzięki obecności mikroorganizmów zawartych w osadzie czynnym. Napowietrzacz rurowy umieszczony na dnie komory dostarcza znajdujący się w powietrzu tlen niezbędny do rozkładu składników ścieków. Napowietrzanie odbywa się w sposób przerywany, tak aby odpowiednia ilość powietrza została dostarczona przy niewielkim nakładzie energii. W instalacji powstaje atmosfera aerobowa. Napowietrzanie powoduje jednocześnie dobre przemieszanie w obu komorach całej instalacji.
Wstępnie biologicznie oczyszczone ścieki przedostają się grawitacyjnie do drugiej komory zbiornika przez okrągły otwór w ściance dzielącej.

Sedymentacja: funkcja oczyszczania wtórnego

W drugiej mniejszej komorze zbiornika o pojemności 1000 l odbywa się dodatkowe biologiczne oczyszczanie ścieków przy udziale tlenu. Ze względu na cykliczne sterowanie faz, komora druga pełni również rolę osadnika wtórnego. Po zakończeniu fazy napowietrzania, osad czynny znajdujący się w komorze, opada na dno. W górnej części komory natomiast powstaje strefa czystej wody.

Odpompowywanie: odprowadzenie oczyszczonej wody

Po zakończeniu fazy sedymentacji, zbędny osad recyrkuluje do pierwszej komory, a oczyszczona woda zostaje wypompowana do odbiornika. Następnie rozpoczyna się kolejny cykl.

Przeznaczenie oczyszczalni

Zestaw kompaktowej oczyszczalni Roth MicroStar przeznaczony jest do oczyszczania ścieków bytowych w gospodarstwach domowych w ilości max 0,6 m3/d. Deklarowana maks. przepustowość zestawu oczyszczalni Roth MicroStar została określona i przebadana w oparciu o jednostkową ilość ścieków przypadającą na 1 mieszkańca w ilości 150 dm3/d, jako średnia wartość przeciętnych norm zużycia wody dla domów z wodociągiem, wc, łazienką i dostawą ciepłej wody z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej – zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie norm zużycia wody, tabela 1.
Przy założeniu powyższego, zestaw oczyszczalni Roth MicroStar o deklarowanej maks. wydajności 0,6 m3/d, może obsłużyć 4 mieszkańców lub więcej.

Sterowanie procesem technologicznym

Regulowanie prawidłowości zachodzących czynności technologicznych oczyszczania odbywa się elektronicznie za pośrednictwem urządzenia z wyświetlaczem LCD. W chwili uruchamiania urządzenie jest nastawiane na maksymalną dopuszczalną liczbę mieszkańców i to jest jedyna wymagana czynność konfiguracji. W przypadku krótszych okresów zwiększonej eksploatacji lub dłuższych okresów zmniejszonej eksploatacji, zmiana ustawienia liczby użytkowników nie jest potrzebna.
Błędy w pracy urządzenia zgłaszane są sygnałami optycznymi i dźwiękowymi. Wbudowany odrębnie zasilany moduł alarmowy pozwala sygnalizować optycznie i akustycznie brak napięcia w instalacji oraz archiwizuje liczbę przepracowanych godzin z możliwością odczytania w razie potrzeby.

Producent świadczy 15-letni okres gwarancyjny dla zbiornika oczyszczalni MicroStar oraz 2-letni dla pozostałych urządzeń na wady wynikłe z procesu produkcji.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017