Ruszył program CZYSTE POWIETRZE

W poniższej publikacji redakcja materiałów informacyjnych NAPE podjęła próbę opracowania praktycznej syntezy wszystkich dostępnych informacji dotyczących programu dofinansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych uruchomionego we wrześniu tego roku. Autorzy opracowania przekazują wiedzę uzyskaną w wyniku analizy oficjalnych publikacji, uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych oraz z innych dostępnych źródeł. Artykuł ten będzie systematycznie uzupełniany o kolejne potwierdzone informacje i praktyczne wskazówki dotyczące możliwości skorzystania z tego dofinansowania. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzania strony www.nape.pl.

redakcja materiałów informacyjnych NAPE 

Główne założenia programu

11 września 2018 r. nastąpiła inauguracja rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Głównym celem programu jest walka ze smogiem, w tym zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Osoby fizyczne, tj. właściciele oraz współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz osoby, które planują je dopiero wybudować, mogą ubiegać się o dofinansowanie (bezzwrotne dotacje i/lub pożyczki) na termomodernizację budynków, która pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

W ramach programu będzie można otrzymać wsparcie finansowe na kompleksowe działania związane z modernizacją budynków, w tym m.in.:
• zaizolowanie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• wymianę źródeł ciepła starej generacji (pieców i kotłów na paliwa stałe) – niespełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe,
• zakup i montaż nowych źródeł ciepła, urządzeń i instalacji (spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego (pobierz)),
• montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
• zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna),
• zakup wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia, w tym m.in.: audyt energetyczny budynku (przed realizacją przedsięwzięcia), branżowa dokumentacja projektowa.

Planuje się, aby w ciągu 10 lat przeznaczyć 103 mld zł (w formie bezzwrotnej – dotacje: 63,3 mld zł oraz w formie zwrotnej – pożyczki: 39,7 mld zł) na działania związane z programem. Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej. Zakłada się, że od 3 do 4 mln domów jednorodzinnych skorzysta z pomocy i zwiększy swoją efektywność energetyczną, a to z kolei w znacznym stopniu poprawi jakość powietrza w Polsce. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z szacunkami ekspertów (raport Air quality In Europe 2017 (pobierz)), z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera rocznie nawet 45-50 tys. osób. Jednym z głównych źródeł tych zanieczyszczeń (PM2,5, PM10 oraz benzo(a)piranu) jest sektor bytowo-komunalny.

Gdzie można zapytać o szczegóły?

4 września 2018 roku rozpoczął się cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych, przygotowanych przez resort środowiska, które składają się z trzech bloków tematycznych:
• część pierwsza dotyczy edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie,
• część druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
• część trzecia informuje jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.

Eksperci pojawią się w każdej polskiej gminie.
Aktualny harmonogram spotkań (pobierz) można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Nabór wniosków ruszył 19 września 2018 roku. Aktualnie wnioski są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej na stronach WFOŚiGW (tam również znajduje się wszelka dokumentacja, wnioski oraz wzory umów), a po około miesiącu będzie można je składać również poprzez formularze papierowe. 

Wnioski będą rozpatrywane przez właściwe terytorialne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które będą pomagały zainteresowanym we wszystkich formalnościach, w tym przy przygotowywaniu wniosków. Jednym z etapów jest wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, który potwierdzi, czy budynek jest w takim stanie, jaki opisano we wniosku. Rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy ma trwać nie więcej niż trzy miesiące, natomiast dwa lata będzie wynosił okres, w którym beneficjenci będą musieli wykonać i rozliczyć inwestycję. Podpisywanie umów zakończy się 31 grudnia 2027 roku, natomiast zakończenie wszystkich prac objętych umową 30 czerwca 2029 roku. Nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym, a wnioski będą oceniane na bieżąco zgodnie z kolejnością ich wpływu. Rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW. Co najmniej raz do roku dokonywany będzie przegląd programu w celu zweryfikowania efektywności uzyskiwanych rezultatów i efektów oraz dostosowania do nowych wymagań co do jakości montowanych urządzeń.

Jakie dofinansowanie i na co można uzyskać?

Warunkiem podstawowym wzięcia udziału w programie jest:
• wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu – dla budynków istniejących,
• zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu – dla budynków nowo budowanych.

Warunki dofinansowania:
• minimalny koszt kwalifikowany projektu wynosi 7 tys. zł,
• maksymalny koszt kwalifikowany, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł,
• jeżeli koszty przekroczą powyższą kwotę, dodatkowe koszty można pokryć z dofinansowania w formie pożyczki, której oprocentowanie zmienne ma wynosić około 2,4% i może się zmieniać w zależności od WIBOR 3M,
• planowany okres spłaty pożyczki wynosi do 15 lat,
• okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie (maks. do 30 czerwca 2029 roku),
• dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (najwcześniej 1 stycznia 2018 roku),
• przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie:
• wyłącznie w formie dotacji,
• lub wyłącznie w formie pożyczki,
• lub w formie dotacji i pożyczki.

Intensywność dofinansowania będzie zależała od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy i może wynosić nawet 90% kosztów. Osoby, które nie będą miały pozostałej części pieniędzy, potrzebnych na pokrycie działań modernizacyjnych, będą mogły ubiegać się o specjalną pożyczkę na ten cel. Dodatkowo trwają pracę nad ulgą podatkową. Na chwilę obecną przewiduje się, że od 2019 roku dotacja będzie zawierała ulgę podatkową dla osób, u których dochód miesięczny na osobę będzie wyższy niż 1600 zł. Więcej informacji, w tym maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane na jeden budynek, można znaleźć m.in. w ulotce (pobierz). W zakresie prac związanych z poprawą efektywności energetycznej kosztem kwalifikowanym jest zakres rzeczowy przedsięwzięcia, wynikający z audytu energetycznego przedsięwzięcia lub z uproszczonej analizy energetycznej, wykonywanej przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, w oparciu o formuły tam umieszczone. Koszty przekraczające określone wartości stanowią koszt niekwalifikowany. Wymagania dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących koszty kwalifikowane są określone w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” (pobierz).

W najbliższym czasie planowane jest również uruchomienie, w bankach zaangażowanych w program, specjalnej linii telefonicznej dedykowanej wyłącznie programowi „Czyste Powietrze”.

Bibliografia:

WFOŚiGW Program Czyste Powietrze – kliknij

WFOŚiGW Warunki Techniczne – kliknij

MŚ Aktualności – kliknij 

MŚ Aktualności – kliknij 

MURATOR PLUS – kliknij

Harmonogram spotkań:

MŚ – kliknij

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017