Przepompownie wewnątrz budynków

…czyli jak poradzić sobie z odprowadzaniem ścieków bytowych?

Pomporozdrabniacze to automatyczne małe urządzenia do przetłaczania z mechanizmem tnącym, zamontowanym zaworem zwrotnym, filtrem z węglem aktywnym, elastycznym przyłączem ciśnieniowym oraz możliwością podłączenia WC, a także – w zależności od modelu – dwóch lub trzech dodatkowych elementów odwadniających np. pryszniców, umywalek.

Czym są ścieki bytowe z gospodarstw domowych

Ścieki z gospodarstw domowych powinny być w sposób jak najszybszy i bezpieczny odprowadzane do instalacji kanalizacji sanitarnej. Głównie są to woda pitna, substancje organiczne i nieorganiczne stałe oraz rozpuszczone. W kanalizacji ściekowej oprócz fekaliów często znajdują się elementy, które mogą doprowadzić do zapchania i spowodować brak ciągłości pracy kanalizacji. Są to m.in. włosy, odpady spożywcze, środki czyszczące i piorące, chemikalia, papier, ścierki czy piasek.

Przepompownie ścieków wewnątrz budynków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozróżniamy dwa rodzaje odprowadzania ścieków:

  1. ścieki z miejsc wypływu znajdujące się powyżej miejscowego poziomu spiętrzania – za który przyjmuje się zazwyczaj poziom ulicy – czyli te które mogą być odprowadzane do kanalizacji przy wykorzystaniu naturalnego spadku;
  2. ścieki z miejsc wypływu, poniżej poziomu spiętrzania tj: garaże, piwnice, pomieszczenia położone niżej od kanalizacji sanitarnej.

Drugi rodzaj odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych wymaga zastosowania rozwiązania instalacji z pompą ściekową.
W gospodarstwach domowych dobrym rozwiązaniem są małe pomporozdrabniacze obsługujące pojedyncze toalety.
Zastosowanie tzw. pomporozdrabniaczy daje użytkownikowi możliwość zaprojektowania i wykonania łazienki, kuchni czy pralni w niemal każdym miejscu w budynku, zarówno w piwnicy czy garażu, jak również na strychu bez konieczności przekłuwania stropu celem poprowadzenia pionu kanalizacyjnego. Mała pojemność zbiornika pozwala na wkomponowanie urządzenia w zabudowę oraz szybkie opróżnianie zbiornika bez konieczności stagnacji ścieków.
Tego typu systemy to automatyczne małe urządzenia do przetłaczania z mechanizmem tnącym, zamontowanym zaworem zwrotnym, filtrem z węglem aktywnym, elastycznym przyłączem ciśnieniowym oraz możliwością podłączenia WC, a także – w zależności od modelu – dwóch lub trzech dodatkowych elementów odwadniających np. pryszniców, umywalek.
Dodatkowym atutem jest to, że kompaktowa pompownia może być zamontowana bezpośrednio za misą ustępową bądź podtynkowo w przypadku instalacji stelaży łazienkowych. Odpowietrzanie odbywa się poprzez zintegrowany filtr z węglem aktywnym, bezwonnie, co pozwala na rezygnację z prowadzenia dodatkowego rurociągu odpowietrzającego ponad kalenicę budynku.
Przykładem urządzenia dostępnym na rynku jest Wilo-Hisewlift (rys. 1).

Zasady montażu wewnętrznych przepompowni ścieków

Dla prawidłowej pracy urządzenia i pompy należy spełnić wymagania zawarte w normach PN-EN 12050: Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu oraz PN-EN12056: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.
Minimalne średnice rurociągu tłocznego:

  • przetłaczanie ścieków bez rozdrabniania: DN 80 mm,
  • przetłaczanie ścieków z rozdrabniaczem: DN 32 mm,
  • przetłaczanie ścieków bez zawartości fekaliów: DN 32 mm.
2  Wysokość tłoczenia a długość przewodu

Rurociągi dopływowe należy układać ze spadkiem (minimum 1:50).
Dla ścieków zawierających fekalia wymagana średnica rurociągu tłocznego powinna być nie mniejsza niż 80 mm. Odprowadzenie ścieków z misy ustępowej realizowane jest przez przyłącze o średnicy 100 mm jako rynkowy standard. Jednakże w przypadku zastosowania urządzenia rozdrabniającego, średnicę tę można zredukować do wymiaru 32 mm.
Urządzenia przetłaczające, pod względem wydajności, powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby przy przepisowych średnicach przewodów tłocznych zagwarantowana była minimalna prędkość przepływu równa 0,7 m/s. Zachowanie minimalnych prędkości przepływu zabezpieczy rurociąg tłoczny przed zaleganiem i zaklejaniem się przez składniki obecne w ściekach. Jest to tzw. minimalny przepływ, zapewniający samooczyszczanie się instalacji rurowej.
Urządzenie należy dobierać do wysokości tłoczenia i długości przewodu tłocznego. Szacunkowe wartości dla pomporozdrabniaczy zostały przedstawione na rys. 2.
Urządzenie powinno znajdować się w tym samym pomieszczeniu, co podłączone do niego instalacje sanitarne, nie powinno stykać się ze ścianami pomieszczenia (odległość ok. 5 cm), umiejscowione powinno być na płaskiej powierzchni tak, aby podkładki antywibracyjne spełniały swoją rolę. Należy zapewnić swobodny dostęp na potrzeby przeglądów i konserwacji. Ciężar rurociągu nie może obciążać instalacji. Należy używać węży elastycznych, wzmocnionych oplotem bądź sztywnych przewodów rurowych. Orurowanie pionowe powinno biec możliwie blisko urządzenia, zaś rury poziome muszą być prowadzone ze spadkiem 1-2% (rys. 3). Przy odległościach tłoczenia powyżej 10 m należy stopniowo zwiększać średnicę rur poziomych i zastosować zawory napowietrzające. Poduszka powietrzna w rurociągu podłączeniowym może wywołać problemy z przepływem, a w efekcie zatkanie układu. Aby tego uniknąć, rura dopływowa powinna posiadać odpowietrzenie w najwyższym punkcie (rys. 4).
Im mniejsza liczba kolanek, tym sprawniejszy będzie transport medium. Lepszym rozwiązaniem jest użycie kolanek 2×45″ nałożonych na rurę wyjściową niż jednego kolanka 90″, tak aby zminimalizować straty miejscowe.
Celem uniknięcia wydostawania się nieprzyjemnych zapachów należy bezwzględnie zasyfonować rurociąg tłoczny (rys. 5).
Przewidując możliwość opróżniania i odcinania rurociągu, należy zastosować zawór odcinający oraz drenaż rury odprowadzającej, co ułatwi późniejszą konserwację.

Najczęstsze usterki – przyczyny i rozwiązania

Powyżej w tabeli przedstawiono najczęstsze usterki i możliwości ich usuwania (tab. 1).

Poprawny dobór modelu urządzenia do rodzaju przetłaczanego medium oraz ilości wymaganych przyłączy zapewni bezawaryjne funkcjonowanie i komfort użytkowania.Wybierając przepompownie ścieków, należy zwrócić uwagę na wysoką jakość urządzeń, które gwarantuje producent, łatwość montażu oraz kompleksowość opieki serwisowej!

Bezpłatna prenumerata