Projekt Programu Priorytetowego Inteligentne sieci energetyczne przygotowywany przez NFOŚiGW

1 lipca w siedzibie NFOŚiGW odbyło się z udziałem SPIUG spotkanie XX Forum „Energia–Efekt–Środowisko”, które zostało poświęcone podsumowaniu konsultacji PP Inteligentne sieci energetyczne. Część przygotowywanego programu dotyczy instalacji cieplnych i gazowych.

Cały tekst projektu jest dostępny na stronie www.spiug.pl.

Jest to pierwszy tego typu projekt, prezentowany przez agendę rządową, który bezpośrednio odwołuje się do rozwiązań energetyki rozproszonej, w tym uwzględniając jeszcze wytwarzanie ciepła i ciepłej wody użytkowej. Podczas prac nad projektem położono szczególny akcent na projekty, w których na obszarach pilotażowych będą wdrażane obiekty rozproszonych odnawialnych źródeł energii w tym ciepła i ciepłej wody użytkowej oraz energooszczędnego oświetlenia.

NFOŚiGW w opracowywanym programie priorytetowym Inteligentne sieci energetyczne zakłada dofinansowywanie 12 różnych rodzajów przedsięwzięć w przestrzeniach pilotażowych, w tym m.in. w zakresie dotyczącym branży instalacyjno-grzewczej i gazowej: projekty ISE w zakresie energii gazowej obejmujące co najmniej 2 tys. punktów pomiarowych i projekty ISE w zakresie energii cieplnej obejmujące co najmniej 1 tys. punktów pomiarowych (w gospodarstwach domowych, MSP, obiektach usługowych, handlowych itp.), w których będą wdrażane rozproszone źródła energii odnawialnej oraz ewentualna  budowa w przestrzeniach pilotażowych urządzeń magazynujących energię i/lub kondensatory kompensujące moc bierną w ramach budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu odnawialnych źródeł energii wraz z warstwą telekomunikacyjną/telemetryczną. Na obecnym etapie budżet szacowany jest na 320 mln zł w formie dotacji, który ma obejmować dotacje w wysokości:
- 150 mln zł na wdrażanie przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych z zakresu inteligentnych sieci energetycznych, zgodnie z rodzajami przedsięwzięć podanymi w programie,
- 170 mln zł na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wdrażania rozproszonych odnawialnych źródeł energii, zakupu i montażu energooszczędnego oświetlenia, budowy urządzeń magazynowania energii, a także kondensatorów kompensujących moc bierną.
Zgodnie z założeniami dalszy przebieg wdrażania projektu miałby wyglądać następująco:
- wdrażanie programu: 2012-2018 r.
- alokacja budżetu: styczeń 2013 r. – grudzień
2017 r.
- płatności: do 31.12.2018 r.
- przewiduje się tryb konkursowy naboru projektów i ogłaszanie co najmniej jednego konkursu rocznie.

Założenia programu

Koszty kwalifikowane do pomocy
regionalnej:
• projekty budowlane i wykonawcze;
• koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
- budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli a celami przedsięwzięcia),
- maszyn i urządzeń,
- narzędzi, przyrządów i aparatury, za wyjątkiem liczników energii elektrycznej i gazowej, których zakup i montaż jest wspomagany zgodnie ze stanowiskiem prezesa URE z dnia
31.05.2011 r.,
- infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, drogi i place technologiczne itp.;
• koszt montażu i uruchomienia środków trwałych;
• koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji zarządzania;
• koszt nadzoru.

Planowani beneficjenci:
- przedsiębiorcy – operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej/gazowej dokonujący bilansowania systemu – działający wspólnie z samorządem terytorialnym i/lub spółdzielniami (wspólnotami) mieszkaniowymi,
- jednostki samorządu terytorialnego organizujący na swoim terenie przestrzenie pilotażowe ISE i realizację projektów ISE w różnych jego warstwach,
- zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi – spółki kapitałowe zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (DzU 2007 Nr 42 poz. 274 z późn. zm.) organizujący na swoim terenie przestrzenie pilotażowe ISE i realizację projektów ISE w różnych jego warstwach,
- konsorcja naukowo-przemysłowe wdrażający łącznie działania inwestycyjne i „miękkie”, określone w programie priorytetowym.

Planowanymi  beneficjentami będą również wskazani przez beneficjentów podstawowych:
- operatorzy komunikacji elektronicznej,
- realizatorzy „działań miękkich” wdrażający obiekty (instalacje) energooszczędnego oświetlenia – wskazani przez beneficjenta wiodącego,
- wdrażający odnawialne źródła energii,
- wdrażający urządzenia magazynowania energii i/lub baterii kondensatorów kompensujących moc bierną w ramach budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu odnawialnych źródeł energii.

W najbliższym czasie przewidziane są następujące działania:
- zakończenie prac nad projektem – sierpień
2011 r.,
- przyjęcie programu priorytetowego ISE przez zarząd i radę nadzorczą – wrzesień 2011 r.,
- ogłoszenie pierwszego konkursu IV kwartał
2011 r.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017