Nielegalne stosowanie studzienek wodomierzowych bez dna

O tym, kiedy można stosować wodomierze zainstalowane w studzienkach wodomierzowych i jakie te studzienki powinny spełniać wymagania, rozstrzyga § 117 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Należy przypomnieć, że rozporządzenie to ma charakter przepisu techniczno-budowlanego, a wymagania takiego przepisu należy obowiązkowo przestrzegać (art. 5 ust. 1 ustawy – „Prawo budowlane” [2]).
 
Zakres wymagań rozporządzenia

Rozporządzenie [1] ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [2]. Przepisy rozporządzenia stosuje się podczas projektowania, budowy i przebudowy oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych.

Jak wyjść z impasu – propozycja warszawskiego PZITS

Oddział Warszawski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wystąpił do Głównej Komisji Legislacyjnej PZITS, z propozycję zgłoszenia do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju następującego projektu nowelizacji wymagań zawartych w § 117 rozporządzenia [1]:
§ 117
1. Pomieszczenie, w którym jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego w budynku, powinno mieć wpust do kanalizacji, zabezpieczony – jeżeli warunki lokalne tego wymagają – zamknięciem przeciwzalewowym, a także wentylację.
2. Studzienka wodomierzowa, w której jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego na zewnątrz budynku, powinna:
1) być wykonana z materiału trwałego, zabezpieczona przed napływem wód opadowych i roztopowych, mieć średnicę umożliwiającą zainstalowanie zaprojektowanego zestawu wodomierzowego, mieć otwór włazowy o średnicy lub boku co najmniej 0,6 m w świetle oraz być zaopatrzona w wierzchnią pokrywę, dostosowaną do przewidywanego obciążenia ruchem pieszym lub kołowym. Studzienka powinna mieć opór cieplny ścian oraz wkład izolacyjny pod pokrywą, zapewniające zabezpieczenie zestawu wodomierzowego i przewodów wodociągowych w studzience przed zamarznięciem;
2) mieć stopnie lub klamry do schodzenia, zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i wpust do kanalizacji, zabezpieczony – jeżeli warunki lokalne tego wymagają – zamknięciem przeciwzalewowym albo zagłębienie do wyczerpywania wody.
3. Jeśli prognozowany, wg warunków hydrogeologicznych, najwyższy poziom wody gruntowej będzie poniżej zainstalowanego zestawu wodomierzowego w studzience wodomierzowej, dopuszcza się stosowanie studzienki spełniającej wymagania tylko ust. 2 pkt 1), jeżeli z poziomu terenu będzie możliwy montaż, demontaż i plombowanie wodomierza oraz odczyt jego wskazań.

Wymagania dot. stosowania studzienek wodomierzowych

Zgodnie z wymaganiami § 116 rozporządzenia [1], dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studzience poza budynkiem, jeżeli jest on niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca, łatwo dostępnego, zabezpieczonego przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych (w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie).

Zgodnie z wymaganiami § 117 rozporządzenia [1] studzienka, w której jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego, powinna mieć:

- w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku – wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknięciem przeciwzalewowym, jeżeli warunki lokalne tego wymagają, a także wentylację;
- w przypadku studzienki poza budynkiem – zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i opadowych, zagłębienie do wyczerpywania wody oraz wentylację.

Ponadto studzienka wodomierzowa powinna być wykonana z materiału trwałego, mieć stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,6 m w świetle, zaopatrzony w dwie pokrywy, z których wierzchnia powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia ruchem pieszym lub kołowym.

Po zapoznaniu się z powyżej wymienionymi wymaganiami staje się oczywistym, że aktualnie stosowanie na zewnątrz budynku studzienek wodomierzowych bez dna jest NIELEGALNE.

Wnioski

Stosowanie na zewnątrz budynku studzienek wodomierzowych bez dna stanie się legalne, dopiero po zmianie wymagań zawartych w § 117 rozporządzenia [1], jeżeli zmiana ta zostanie przeprowadzona wg lub w duchu propozycji, zgłoszonej przez Oddział Warszawski PZITS.

Przepisy

[1] Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250).

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017