Kredyty BOŚ na mikroinstalacje, pompy ciepła i kolektory słoneczne

Oferta preferencyjnych kredytów

Zapowiedź nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii i kolejne, ukazujące się jej projekty wywołały znacznie ożywienie, zarówno w środowiskach programowo związanych z tą tematyką, jak i wśród osób mających szanse uzyskać nieznany dotąd status prosumenta, czyli podmiotu jednocześnie produkującego i konsumującego energię.

Zgodnie z projektem ustawy o OZE, sprzedaż nadwyżek energii wytworzonej w mikroinstalacji OZE przez osobę fizyczną i wprowadzanie jej do sieci dystrybucyjnej nie będzie stanowiło działalności gospodarczej i nie będzie wymagało uzyskania koncesji, a przyłączenie do sieci będzie zwolnione z opłat. Dodatkowym, a w zasadzie najistotniejszym elementem systemu wsparcia mikro- i częściowo małych instalacji OZE ma być obowiązek zakupu energii elektrycznej po stałej, niezmiennej cenie (feed-in tariff), obowiązującej w dniu oddania do użytkowania instalacji, przez okres 15 lat (nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.). Taka konstrukcja prawna powinna spowodować zdecydowany wzrost zainteresowania osób fizycznych instalacją odnawialnych źródeł energii elektrycznej (paneli fotowoltaicznych, przydomowych wiatraków).

Niezależnie od zapisów ustawy i od terminu wejścia jej w życie, już teraz można ubiegać się o przyjazne, preferencyjne finansowanie przedsięwzięcia, polegającego na zakupie i montażu mikroinstalacji OZE.

Preferencyjne kredyty są charakterystyczne dla oferty Banku Ochrony Środowiska.

BOŚ Bank udziela takich kredytów dzięki wykorzystaniu środków pochodzących z systemu finansowania ochrony środowiska, a konkretnie – dzięki współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział środków funduszy powoduje obniżenie oprocentowania kredytu, a w niektórych przypadkach ma charakter dotacji, przeznaczonej na częściową spłatę zadłużenia. Ze względu na regionalny charakter donatora, w każdym z województw warunki kredytów preferencyjnych są inne, zróżnicowane co do zakresu inwestycji, maksymalnej kwoty kredytu i jej udziału w kosztach przedsięwzięcia, długości okresu kredytowania, a także wysokości oprocentowania. Wojewódzki Fundusz określa też kto może ubiegać się o taki kredyt.

 Preferencyjny kredyt – …dla kogo, wysokość, udział w kosztach, warunki kredytowania

W zależności od województwa, w którym realizowana będzie inwestycja oraz od statusu kredytobiorcy (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, przedsiębiorstwo, samorząd i in.), maksymalna wielkość kredytu może być ograniczona kwotą z przedziału od 30 tys. zł do 1 mln zł. i udziałem w kosztach całkowitych przedsięwzięcia na poziomie 70%, 80% lub 90%.
Maksymalna długość okresu kredytowania w większości województw nie może przekraczać 5 lat, choć zdarza się także możliwość uzyskania kredytu na okres 8, 10 czy 15 lat.
Zazwyczaj dozwolone jest także korzystanie z karencji w spłacie kapitału,  czyli odroczeniu terminu pierwszej spłaty. Najczęściej okres ten wynosi maksymalnie 6 miesięcy od daty zakończenia zadania. Jednak nie w każdym województwie karencja jest możliwa, a w niektórych liczona jest od daty zawarcia umowy kredytowej. Również w poszczególnych województwach indywidualnie określona jest wielkość oprocentowania kredytu. Najczęściej jest ona wyliczana w oparciu o WIBOR 3-miesięczny, w nielicznych przypadkach w oparciu o stopę redyskonta weksli. Przyjmując wartości z dn. 26.11.2012 r. tj. WIBOR 3M na poziomie 4,57% i s.r.w. równą 4,75% oprocentowanie kredytów, w zależności od lokalizacji inwestycji oraz rodzaju kredytobiorcy, wynosi od 1,31% do 4,94% w skali roku.

Kredyty preferencyjne wspomagane środkami WFOŚiGW można uzyskać również na zakup i montaż pomp ciepła czy kolektorów słonecznych, a także na inne zadania proekologiczne, objęte priorytetami regionalnymi. 

Z uwagi na tak różne warunki kredytowania, określone w umowach Wojewódzkich Funduszy z Bankiem Ochrony Środowiska, inwestor, w każdym przypadku powinien sprawdzić w Banku lub na jego stronie internetowej (www.bosbank.pl, zakładka „ekologia”) czy preferencyjny kredyt może być mu udzielony i jakie warunki zostaną zaproponowane. Należy też wziąć pod uwagę, że często na przełomie roku umowy pomiędzy Funduszami a Bankiem są aneksowane, z uwagi na zmiany w zasadach finansowania przedsięwzięć, ustalanych i zatwierdzanych corocznie przez Zarząd i Radę WFOŚiGW.

Nie w każdej sytuacji możliwe jest ubieganie się o kredyt preferencyjny na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej. W takich przypadkach można sięgnąć po inne produkty z oferty BOŚ Banku. Może to być na przykład kredyt na zakup i montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska. Dzięki współpracy z dystrybutorami tych urządzeń bank może również obniżyć oprocentowanie kredytów poniżej poziomu oferty standardowej.

Poszukującym środków na finansowanie instalacji fotowoltaicznej, mikrowiatraka czy pompy ciepła możemy także polecić Eko-pożyczkę, udzielaną we współpracy z sieciami handlowymi sprzedającymi produkty z bankowej „eko-listy”. Na liście tej, pomiędzy wieloma urządzeniami, zawdzięczającymi popyt walorom prośrodowiskowym, umieszczone zostały także odnawialne źródła energii elektrycznej i cieplnej.

Opisane wyżej kredyty dostępne są w ofercie BOŚ Banku już dziś.

Wejście w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, w szczególności – w kształcie zapowiadanym w kolejnych projektach, a więc z systemem specjalnego wsparcia dla mikro- i małych instalacji otworzy nowy rynek. Również rynek dla produktów finansowych. Już dziś można obiecać, że na rynku tym nie zabraknie propozycji Banku Ochrony Środowiska.

 

 

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017