Dotacje celowe z gmin i powiatów na zakup instalacji kolektorów słonecznych

W dniu 21 grudnia 2010 r. weszło w życie nowe, zmienione Prawo ochrony środowiska, które umożliwiło przyznawanie przez gminy i powiaty dotacji celowych (np. dotacji dla mieszkańców na zakup kolektorów słonecznych) podobnie, jak miało to miejsce wcześniej w przypadku finansowania ze zlikwidowanych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponieważ w wyniku przyjętej 20 listopada 2009 r. zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, na mocy której zlikwidowano powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki z funduszy przeszły do dyspozycji odpowiednio starostów i wójtów (burmistrzów lub prezydentów miast).

* Aneta Więcka, specjalista ds. energetyki słonecznej, Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)

Dlatego też, w świetle ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. nie było możliwe udzielanie dotacji ze środków budżetów gmin pochodzących z opłat i kar środowiskowych bezpośrednio osobom fizycznym.


Kto teraz po środki do gmin i powiatów?
Obecna znowelizowana ustawa mówi, że podmiotami mającymi możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji są zarówno podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy), jak i jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. W znowelizowanej ustawie nie znajdziemy trybu postępowania przy udzieleniu dotacji ani sposobu jej rozliczania – rady powiatów oraz gmin będą musiały je zdefiniować w wewnętrznych uchwałach. Ale miejmy nadzieję, że już niedługo dopłaty te będą równie popularne, jak przed likwidacją funduszy gminnych i powiatowych.

Dotychczasowa praktyka rynkowa

Jednym z przykładów może być tu powiat dzierżoniowski, gdzie dużą popularnością cieszył się program „Słoneczny kolektorek”, w ramach którego udzielono dotacji w latach 2004 – 2009 na łączną kwotę 408 tys. zł. Został on zamknięty z powodu likwidacji powiatowego funduszu ochrony środowiska. Z kolei jednym z najdłużej funkcjonujących programów dotacji na rzecz wykorzystania lokalnych odnawialnych źródeł energii była oferta gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gdańsku. „Czerwona Linia Dotacyjna” skierowana była do właścicieli obiektów mieszkalnych planujących modernizację systemu ogrzewania, zakładała odejście od węgla kamiennego na rzecz bardziej ekologicznych źródeł energii. W przypadku kolektorów słonecznych maksymalny poziom dofinansowania wynosił 5000 zł i zgodnie z przedstawionymi fakturami, nie mógł on przekroczyć 100% kosztów (na podstawie przedłożonych faktur i rachunków). Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane były przez cały rok. Podobnie działał Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska w Kołobrzegu, dopłata była przyznawana jednorazowo. Kwota dopłaty wynosiła do 30% kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych poniesionych przez inwestora (określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków), ale nie więcej niż 3000 zł.
Klikając na poniższy link można zapoznać się ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska:
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2010,num,229/poz,1498

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017