Audytor OZC 3D – zintegrowane projektowanie

W lutym 2011 roku firma SANKOM Sp. z o.o. we współpracy z firmą Procad SA wprowadziła na rynek nową wersję programu Audytor OZC wspomagającego wykonywanie obliczeń cieplnych budynków. Najnowsza wersja oznaczona symbolem 3D 5.0 stanowi kolejny etap rozwoju programu, który został wzbogacony o opcje umożliwiające współpracę projektantów instalacji grzewczych z projektantami z innych branż budowlanych.

Rys. 1 Wizualizacja 3D wczytanego modelu budynku

Popularny program Audytor OZC od kilkunastu lat cieszy się uznaniem wśród doświadczonych projektantów instalacji grzewczych z uwagi na unikalne rozwiązania wspomagające modelowanie i analizę budynku oraz możliwości parametryzowania projektu. Z jednej strony Audytor OZC jest zaawansowanym narzędziem umożliwiającym definiowanie skomplikowanych konstrukcji budynków i przeprowadzenie precyzyjnych obliczeń cieplnych, ale z drugiej strony na tyle prostym w obsłudze, że użytkownicy mniej obeznani z programami inżynierskimi tego typu mogą z niego korzystać bez większych problemów.

Głównym założeniem autorów programu było nie tylko stworzenie kompleksowego narzędzia służącego do wykonywania obliczeń cieplnych, ale także umożliwienie użytkownikom realizacji kilku zadań projektowych jednocześnie. Stąd program pozwala na równolegle wykonywanie następujących czynności:
• obliczanie obciążenia cieplnego budynku, mieszkań i pomieszczeń m.in. na potrzeby doboru źródła ciepła i doboru grzejników,
• obliczanie sezonowego zużycia energii na potrzeby Audytu Energetycznego,
• wyznaczanie Charakterystyki Energetycznej Budynku (do projektu budowlanego),
• wyznaczanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynku i poszczególnych jego części.
Inną niezwykle ważną zasadą, którą kierowali się autorzy programu, jest ergonomia wprowadzania danych o strukturze budynku. Program jest wyposażony w szereg usprawnień rozwijanych od kilkunastu lat. Dane o przegrodach definiujących pomieszczenia wprowadza się w czytelnej formie tabelarycznej, a w wersji najnowszej istnieje dodatkowo możliwość importu projektu budynku wykonanego w programie Revit Architecture.

Import modelu budynku

W trakcie tworzenia Audytora OZC 3D autorzy skupili się na możliwości współpracy projektantów branży grzewczej ze specjalistami branży architektonicznej i konstrukcyjnej poprzez stworzenie wygodnej metody wymiany danych o budynku między Audytorem OZC a programami wspomagającymi pracę architektów. Z uwagi na brak precyzyjnego formatu zapisu dwuwymiarowych rysunków CAD, autorzy Audytora położyli nacisk na import danych z modelu trójwymiarowego. Dzięki współpracy z firmą Procad SA – jednym z największych dystrybutorów programów Autodesk w Polsce – połączono możliwości programu Revit Architecture 2011 i Audytora OZC 3D. W ten sposób powstał mechanizm umożliwiający wymianę informacji o budynku między tymi programami.
Użytkownik programu Revit może w prosty sposób pobrać dane o materiałach budowlanych z bazy danych Audytora OZC 3D i skonstruować z nich przegrody, a następnie zaprojektować budynek i sprawdzić, czy przegrody spełniają warunki techniczne dotyczące współczynników przenikania ciepła i kondensacji pary wodnej.

Krok po kroku

Program Revit został rozszerzony o wtyczki Audytor OZC Plugin dla Revit Architecture i Audytor BCC Plugin dla Revit Architecture (Building Component Calculator). Obie aplikacje są autorstwa firmySANKOM Sp. z o.o. Pierwsza z nich pozwala na import bazy danych materiałów budowlanych z Audytora OZC 3D do Revit Architecture. Druga pozwala na analizę cieplno-wilgotnościową przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788.
Architekt może zatem w programie Revit skonstruować przegrody z materiałów budowlanych otrzymanych od instalatora, z bazy Revita lub z dodanych przez siebie, po czym sprawdzić, czy na taką konstrukcję zezwalają warunki techniczne. Projekt budynku, a właściwie jego cieplny model obliczeniowy, architekt może na dowolnym etapie przekazać instalatorom. Dane o strukturze budynku są eksportowane przez program Revit do pliku gbXML i uzupełniane o dane niezbędne do obliczeń w programie Audytor OZC 3D.
Aby obliczyć obciążenie cieplne w programie Audytor OZC 3D wystarczy otworzyć plik gbXML, skonfigurować obliczenia(wypełnić Dane ogólne), a następnie nadać typy pomieszczeniom. W celu obliczenia sezonowego zużycia energii, wyznaczenia charakterystyki energetycznej budynku oraz jej Świadectwa należy jeszcze przydzielić pomieszczenia do lokali i podać dane o instalacjach znajdujących się w analizowanym budynku.

Wizualizacja 3D

Model budynku zaimportowany z pliku gbXML wizualizowany jest w trójwymiarowym interfejsie (rys. 1 ). Warto zwrócić uwagę na elastyczność podglądu. Program został wyposażony w konfigurację widoku.Model budynku można oglądać z mostkami cieplnymi lub bez nich. Z łatwością można przechodzić z widoku całego budynku do podglądu kondygnacji czy też pomieszczeń oraz ustawić przezroczystość pozostałej części budynku. Projektant może dosłownie „wejść” do każdego pomieszczenia i dokładnie przeanalizować dowolne przegrody budowlane oraz mostki cieplne.

Elastyczna analiza całego projektu

Zaimportowany model budynku można rozszerzyć o dodatkowe przegrody. Można też wyłączyć dowolne przegrody z obliczeń lub poprawić ich wymiary.
Interesującą funkcją są zmienne. Program został wyposażony w możliwość definiowania zmiennych i przypisywania im wartości liczbowych. Pozwala to na szybkie obliczenia wariantowe dowolnych przypadków, na przykład grubości docieplenia ścian zewnętrznych. Zmienne można wykorzystać w każdym polu edycyjnym, w którym wprowadza się wartości liczbowe.

Analiza cieplno-wilgotnościowa

Analizę cieplno-wilgotnościową (rys. 2 ) przeprowadza Audytor BCC (Building Component Calculator). Można ją wykonać we wtyczce w programie Revit oraz w programie Audytor OZC 3D, w którym BCC jest na stałe wbudowany. Podczas wprowadzania danych możliwe jest obejrzenie rozkładu temperatury i ciśnienia cząstkowego pary wodnej w przegrodzie dla dowolnych parametrów środowiska lub wykonania analizy cieplno-wilgotnościowej wg normy PN-EN ISO 13788. Możliwe jest przeprowadzenie analizy kondensacji powierzchniowej wg warunku fRsi > fRsi,min dla stałej wilgotności, dowolnych klas wilgotności oraz pod kątem uniknięcia pleśni lub korozji. Użytkownik może przeprowadzić analizę dla własnej maksymalnej dopuszczalnej wilgotności względnej na powierzchni wewnętrznej φsi.
Program wyposażony jest również w moduł do analizy międzywarstwowej kondensacji pary wodnej w przegrodach budowlanych oraz analizy strumieni kondensacji i akumulacji wilgoci.

 

Rys. 2 Analiza kondensacji międzywarstwowej

Co dalej?

Z uwagi na tendencje w nowoczesnym-projektowaniu budynków, trójwymiarowe projektowanie oraz szybka wymiana danych o strukturze budynku między programami z różnych branż staje się standardem i wyznacza kierunek rozwoju wszystkim aplikacjom z serii Audytor firmy SANKOM Sp. z o.o. Dla wszystkich zainteresowanych bezpłatna pełna 30-dniowa wersja programu Audytor OZC 3D. Skontaktuj się z nami: marketing@sankom.pl.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017