Przeglądasz:Prawo

Archiwum Prawo

Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z założeniami, do polskiego prawa zostaną włączone przepisy rozporządzenia nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady. Jego rozwiązania przewidują nowe, zmienione zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i ich udostępniania na rynku unijnym. W przypadku, gdy...

Rozliczanie kosztów energii na podstawie zużycia – to już prawny obowiązek w Europie

 Za 4 lata wszyscy już będą płacić za rzeczywiście zużytą energię W dniu 4 października 2012 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła „Dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej”; w dniu 14 listopada dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dzięki nowej Dyrektywie, zasada rozliczania kosztów energii na podstawie jej zużycia, która jest z sukcesem stosowana w...

Certyfikacja, projektowanie oraz eksploatacja kotłów grzewczych na paliwa stałe

Autorami publikacji są: Marcin Voit, Sławomir Pilarski* *mgr inż. Sławomir Pilarski, Kierownik Zakładu Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi Niniejszy artykuł objaśnia zagadnienia dotyczące certyfikacji, projektowania oraz wymagań wytrzymałościowych, które powinny spełniać kotły grzewcze na paliwa stałe. Szczegółowo wyjaśniono w nim jakim normatywom podlegają poszczególne urządzenia, co...

Projekt zmian w zamówieniach publicznych odnośnie podwykonawców

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczący podwykonawstwa do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. Projektowane rozwiązania mają służyć: - wzmocnieniu bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych, - wyborowi wykonawców mających odpowiedni potencjał do realizacji zamówień publicznych, -...

Montaż ogniw fotowoltaicznych bez pozwolenia na budowę – GUNB wyjaśnia

GUNB w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolno stojących ogniw fotowoltaicznych,  przedstawił swoje stanowisko. Pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych – art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1...

Koniec epoki kotłów gazowych i olejowych w Danii!

W 2010 roku duńska Komisja ds. Zmian Klimatu stwierdziła, że ​​realne jest uniezależnienie się od paliw kopalnych. Na tych danych opiera się Plan energetyczny 2050. Jest to pierwszy tego rodzaju dokument na świecie. Duńskie władze chcą, aby do 2020 roku energia konsumowana w Danii pochodziła w jednej trzeciej z OZE. Do 2050 r. udział ten ma osiągnąć 100%. Powyższe cele duński parlament przyjął...

Dziś i jutro doradztwa energetycznego

Doradztwo energetyczne w zakresie budynków działa w Polsce obecnie w dość wąskim zakresie. Nowe wymagania, którym będą musiały odpowiadać budynki, stwarzają także nowe potrzeby w dziedzinie doradztwa energetycznego, które powinno objąć szeroki zakres problemów efektywnego wykorzystania energii. Audytorzy i certyfikatorzy, czyli… różne specjalności i cele działania Termomodernizacja realizowana...

Nowe europejskie etykiety energetyczne dla klimatyzatorów

Dyrektywa 2010/31/UE – najważniejsze zmiany wraz z komentarzem

19 maja 2010 roku została przyjęta przez Parlament i Radę Unii Europejskiej nowa wersja przekształconej Dyrektywy 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Głównym jej celem jest długotrwały proces realizowany przez poszczególne kraje członkowskie prowadzący do poprawy charakterystyki energetycznej budynków, a tym samym całego sektora budownictwa. Przepisy...

Wentylacja pożarowa w budynkach wielokondygnacyjnych a zapisy prawne i standardy projektowe

Instalacje wentylacji pożarowej, nie służą komfortowi użytkowników obiektu a jedynie stanowią urządzenia zabezpieczające możliwość ewakuacji w wypadku hipotetycznego, mało prawdopodobnego pożaru (biorąc pod uwagę dane statystyczne). Przy takiej dość powszechnej interpretacji i gdyby nie jednoznaczny nakaz warunków technicznych oraz wymagania ubezpieczyciela tytułowe systemy skazane byłyby na...

Archiwum Prawo

Publikacje z roku 2018 Gdzie uzyskać i jakie wsparcie na modernizację ogrzewania lub urządzenia OZE? I Małgorzata Smuczyńska I 2/2018 Publikacje z roku 2017 Lobbing w instalacjach grzewczych? I 4/2017 Publikacje z roku 2016 Dyrektywa Ekoprojekt w skrócie I Paweł Bocian I 05/2016 Etykiety energetyczne dla starych kotłów grzewczych – na razie w… Niemczech I Redakcja portalu Eko-Blog I 04/2016 Dyrektywa...
Strona 6 z 6««...456
Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017