Zmiany w ustawie o OZE z początku czerwca 2018 r.

Zmianę lub doprecyzowanie m.in. definicji drewna energetycznego,  hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii i wiele innych wprowadziła właśnie ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r.  o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Nowa definicja drewna energetycznego informuje, że jest to surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe ma obniżoną wartość techniczną i użytkową, uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego. Szczegółowe cechy drewna energetycznego ma określić w rozporządzeniu minister środowiska.

Kolejna zmiana dotyczy definicji hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii traktowanego jako wyodrębnionego zespołu urządzeń opisanych przez dane techniczne i handlowe, przyłączonych do tej samej sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV, w których energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii elektrycznej, oraz:
a) żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 80% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu,
b) urządzenia wytwórcze wchodzące w skład tego zespołu mogą być wyposażone w jeden albo w kilka układów wyprowadzenia mocy, w ramach jednego albo kilku punktów przyłączenia,
c) łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest większy niż 3504 MWh/MW/rok,
d) zespół ten jest zlokalizowany na obszarze jednego powiatu albo nie więcej niż 5 gmin graniczących ze sobą – przy czym taki zespół urządzeń wytwórczych może być wspomagany magazynem energii służącym do magazynowania energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas oddawana z niego energia jest traktowana jako energia z odnawialnego źródła energii.

Kolejne zmiany dotyczą określeń „mała instalacja” czy „mikroinstalacja”.

PRZEJDŹ do ustawy i zapoznaj się ze wszystkimi zmianami: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1276/D2018000127601.pdf

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017