Zasady oznaczania wyrobów budowlanych

Obowiązujące w Polsce przepisy przewidują, że wyroby budowlane podlegają oznakowaniu znakiem budowlanym „B”. Uchwalona przez Sejm nowelizacja określa nowe zasady takiego znakowania.

Ustawa wdraża unijne rozporządzenie nr 305 z 9 marca 2011 r., określające zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Zgodnie z tym dokumentem, w przypadku wyrobów objętych tzw. zharmonizowaną specyfikacją techniczną, ich producenci mają obowiązek zadeklarowania ich wartości użytkowych i umieszczania na nich oznakowania CE. W przypadku braku takich norm, państwa członkowskie mają w tym zakresie swobodę działania.

Obowiązujące w Polsce przepisy przewidują, że wyroby budowlane podlegają oznakowaniu znakiem budowlanym „B”. Ustawa określa nowe zasady takiego znakowania. W przypadku regionalnych wyrobów budowlanych, czyli wytwarzanych tradycyjnie, na określonym terenie, ma obowiązywać procedura uproszczona – producenci mają deklarować ich właściwości użytkowe na podstawie Polskiej Normy lub krajowej oceny technicznej. Sposób znakowania wyrobów budowlanych oraz zakres informacji towarzyszących znakowi określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw budownictwa.

W nowelizacji znalazły się także m.in. zasady i procedury wydawania, zmiany, przedłużenia terminu ważności oraz uchylania krajowych ocen technicznych oraz wyznaczania jednostek upoważnionych do ich wydawania.

W ustawie zostały ponadto szczegółowo określone obowiązki producentów, ich przedstawicieli, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym. Z kolei Główny Urząd Nadzoru Budowlanego będzie mógł publikować wyniki badań materiałów budowlanych, co umożliwi klientom dokonywanie bardziej świadomych wyborów przy ich zakupie.

Nowelizacja zostanie teraz przekazana do Senatu.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017