Wyższe kary za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków oraz dopuszczalnego poziomu hałasu

24 października opublikowano obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2014 (M. P. poz. 821).

Stawki opłat podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wyniósł 103,7 (wzrost cen o 3,7%) i o tyle wzrosną w najbliższym roku stawki kar w stosunku do stawek obowiązujących obecnie. Obowiązujące w 2014 r.:

1. górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi określono w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

2. jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za poszczególne substancje, w tym substancje wyrażone jako wskaźniki, za przekroczenie:
a) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
b) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

– określono w załączniku nr 2 do obwieszczenia;

3. jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3, określono w załączniku nr 3 do obwieszczenia;

4. jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3, określono w załączniku nr 4 do obwieszczenia;

5. jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, za jeden litr, wynosi12,65 zł;

6. jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3, wynosi 12,65 zł;

7. jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, za jeden m3, wynosi 12,65 zł;

8. górna jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynosi 64,79 zł;

9. jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu

Więcej

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017