UE: posłowie za zwiększeniem wykorzystanie energii odnawialnej do poziomu 45%


Udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii w Unii ma wynosić w 2030 roku 42,5%, przy czym państwa członkowskie mają dążyć do poziomu 45%. Parlament zagłosował 12.09.2023 za zwiększeniem wykorzystania energii odnawialnej, zgodnie z planami Zielonego Ładu i REPowerEU.
W przepisach przewidziano szybsze procedury wydawania pozwoleń na budowę nowych elektrowni wykorzystujących energię odnawialną, takich jak panele słoneczne czy wiatraki lub na adaptację istniejących. Jeżeli nowe instalacje energii odnawialnej znajdują się na obszarach docelowych energii odnawialnej, władze krajowe będą mieć najwyżej 12 miesięcy na ich zatwierdzenie. Poza takimi obszarami proces ten nie powinien trwać dłużej niż 24 miesiące.
Posłowie zadbali też o to, by państwa członkowskie musiały określić orientacyjny cel dotyczący innowacyjnych technologii opartych na energii ze źródeł odnawialnych na poziomie co najmniej 5% nowo zainstalowanej mocy energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie będą też ustalać wiążące ramy dotyczące transgranicznych projektów energetycznych. Posłowie nalegali na bardziej rygorystyczne kryteria dotyczące wykorzystania biomasy. Dzięki temu Unia nie będzie subsydiować niezrównoważonych praktyk. Pozyskiwanie biomasy powinno odbywać się w taki sposób, by zapobiegać negatywnemu wpływowi na jakość gleby i różnorodność biologiczną.
Sprawozdawca Markus Pieper (PPE, DE) powiedział: Dążąc do większej niezależności energetycznej i redukcji emisji CO2, podnieśliśmy nasze cele w zakresie energii odnawialnej. Dyrektywa ta jest dowodem na to, że Bruksela może być niebiurokratyczna i pragmatyczna. Uznaliśmy odnawialne źródła energii za nadrzędny interes publiczny, usprawniając proces ich zatwierdzania. Skupiamy się na energii wiatrowej, fotowoltaice, energii wodnej, energii geotermalnej i prądach pływowych. Biomasa z drewna pozostanie sklasyfikowana jako energia odnawialna. Zgodnie z zasadą „pozytywnego milczenia”, inwestycje będą uznawane za zatwierdzone w przypadku braku informacji zwrotnej ze strony administracji. Obecnie pilnie potrzebujemy projektu unijnego rynku energii elektrycznej i natychmiastowego przechodzenia na wodór w celu bardziej ekologicznej transformacji.
Źródło: Parlament Europejski (www.europarl.europa.eu)
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata