SPIUG – podsumowanie kadencji

23 stycznia br. odbyło się walne zgromadzenie członków SPIUG, które zakończyło trzyletnią kadencję dotychczasowego zarządu. Wybrano zarząd SPIUG na nowa kadencję. Prezesem zarządu został ponownie wybrany Janusz Starościk. Do zarządu SPIUG weszli jeszcze Paweł Biśta – dyrektor generalny Ariston Thermo Polska oraz Witold Ludwiczak – dyrektor generalny Immergas Polska.

Dokonano podsumowania działań SPIUG w 2013 roku.

Ostatni rok był okresem wzmożonej działalności Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. SPIUG w ostatnim roku działał aktywnie m.in. w kwestiach: dokończenia prac we współpracy z MG nad zasadami certyfikacji instalatorów OZE, działań w sprawie zapobiegnięciu ograniczeń indywidualnych źródeł ciepła na rzecz przyłączy do miejskich sieci c.o., procesie konsultacyjnym projektu Ustawy o OZE także w kontekście przygotowania i przedstawienia do MG inicjatywy ustawy o cieple z OZE, kontynuacja prac nad zmianami w prawie budowlanym w zakresie: kominów, kotłowni w piwnicy, przepisów ppoż., przeglądów okresowych, kontynuacja prac nad włączeniem kotłów gazowych do systemu dystrybucji selektywnej, konsultacje dotyczące unijnych rozporządzeń unijnych w sprawie Ecodesign and Energy Labelling, metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, konsultacji w sprawie programu Prosument przygotowywanego przez NFOŚiGW, oraz konsultacji w sprawie zmian zasad kwalifikacji instalacji kolektorów słonecznych w istniejącym programie wsparcia NFOŚiGW. SPIUG zabierał tez głos w sprawie wymogów udziału OZE w budynkach oraz brał aktywny udział w ciałach doradczych dot. implementacji Dyrektywy 28 w Polsce. SPIUG w 2013 roku opracował i opublikował szereg stanowisk, m.in. w sprawie ograniczeń w możliwości podłączania rozproszonych żródeł ciepła, w sprawie interpretacji przepisów prawa budowlanego, ws Rozporządzeń KE o etykietowaniu energetycznym i Ecodesignie, Ws. wymagań dla pomieszczeń z kotłami, piecami i paleniskami, w sprawie projektu ustawy o OZE z 12.11.2013 itd. Z inicjatywy SPIUG jest prowadzony stały i wiarygodny panel monitoringu rynku w segmencie urządzeń grzewczych i przygotowania CWU, które jest jak dotąd jedyny narzędziem do wymiernej bieżącej oceny potencjału rynku i własnej pozycji rynkowej dla Producentów. Panel prowadzony z zachowaniem najwyższego standardu poufności danych. Gwarantem zachowania poufności i tajemnicy jest zewnętrzna międzynarodowa firma D&B, obecnie Bisnode. SPIUG przygotowuje także cokwartalne podsumowanie Rynku Urządzeń grzewczych w Polsce.

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Grzewczych jest nastawione na aktywną współpracę z innymi organizacjami, co jest konsekwentnie realizowane od początku istnienia SPIUG i odegrało szczególna role w ostatnich trzech latach. Ostatnia taką wspólna inicjatywa z aktywnym udziałem SPIUG był list otwarty do Prezesa Rady Ministrów i stanowisko podpisane przez prawie 40 organizacji w sprawie ostatniego projekty Ustawy o OZE.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017