Ruszyła piąta edycja programu Mój Prąd


22.04.2023 r. uruchomiony został piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd (PPMP5).
W piątej edycji programu nadal wspierane jest finansowanie prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. W ramach PPMP5 beneficjenci mogą otrzymać bezzwrotną dotację nawet w wysokości do 58 tys. zł z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego programu o kolejne elementy, tj. kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.
Rozszerzamy program Mój Prąd o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dzięki temu propozycja będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej – mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Wysokość dofinansowania przewidziana w piątej edycji programu Mój Prąd:
• przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja wyniesie do 6 tys. zł;
• jeżeli jednak Wnioskodawca zdecyduje się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli PV wzrośnie do 7 tys. zł;
• przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła to w zależności od jej rodzaju dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę od 4,4 tys. zł do aż 28,5 tys. zł;
• przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła, otrzymamy dodatkowo do 5 tys. zł;
• o magazyn energii – do 16 tys. zł;
• o kolektory słoneczne – do 3,5 tys. zł;
• a wybierając system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system) – dodatkowo otrzymamy do 3 tys. zł.
We wszystkich wskazanych przedsięwzięciach intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, a zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.
Program skierowano do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing.
Rozszerzenie programu o kolejne elementy ma na celu wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej w miejscu jej wytworzenia, który został zapoczątkowany w poprzedniej edycji programu.
Dotychczasowi prosumenci również mogą wystąpić o dotację w ramach najnowszej edycji Programu, korzystając tym samym z przygotowanej najnowszej oferty finansowej. Warunkiem jest jednak przejście/rozliczanie się w systemie net-billing, zakończenie inwestycji przed dniem złożenia wniosku i poniesienie wydatków nie wcześniej niż 01.02.2020 r.
Kolejna edycja programu finansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym począwszy od 22.04.2023 r. i będzie trwał do dnia 22.12.2023 r. lub do wyczerpania się środków.
Więcej o piątej edycji na stronie programu: kliknij
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata