Raport: Rynek urządzeń grzewczych w Polsce w 2021 roku

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych przedstawiło kolejny już doroczny raport branżowy dotyczący tematu rozwoju rynku urządzeń grzewczych w Polsce. Raport zawiera analizę ogólnej sytuacji gospodarczej, budownictwa mieszkaniowego oraz czynników mających wpływ na rozwój rynku instalacyjno-grzewczego. Najwięcej miejsca poświęcono jednak zestawieniom pokazującym liczbę sprzedanych urządzeń w poszczególnych grupach produktowych. Warto zapoznać się z pełną wersją raportu, my przytaczamy jedynie wybrane dane.

Ogólna sytuacja na rynku – wybrane aspekty

Panująca w 2021 roku koniunktura sprzyjająca inwestycjom mającym na celu poprawę jakości powietrza na poziomie lokalnym i nastroje w branży miały widoczny wpływ na poziom zakupu nowych urządzeń grzewczych. Wzrost konsumpcji, pomimo początkowych obaw związanych z ekonomicznymi skutkami pandemii, a także możliwość wykorzystania funduszy unijnych pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz rozszerzenie możliwości w ramach priorytetowego programu Czyste Powietrze, z pewnością także rzutowały na sytuację w branży instalacyjno-grzewczej w 2021 roku.
Inwestorzy, z uwagi na wzrastającą inflację uciekali z pieniędzmi, inwestując je m.in. w modernizację, inwestycje budowlane itp., co napędzało wyraźnie popyt. Po części było to spowodowane obawami o przyszłą dostępność urządzeń grzewczych z uwagi na problemy surowcowe i wzrost cen. Wysoka inflacja spowodowała, że część inwestorów rozpoczynała inwestycje/modernizacje, pozbywając się zapasów gotówki, druga część z kolei z powodu niepewnej sytuacji woli te inwestycje/modernizacje zamrozić i poczekać na pewniejsze czasy.
Można było wyczuć większą niepewność co do sytuacji ekonomiczno-gospodarczej oraz pandemicznej w przyszłym roku. Wpływ na to miały z pewnością informacje na temat wprowadzanego od początku 2022 roku tzw. Polskiego Ładu. Niepewność wprowadzały także dramatycznie rosnące ceny nośników energii, zwłaszcza gazu.
Według zebranych na rynku opinii, wynik mógłby być nieco lepszy, gdyby nie dające się we znaki problemy z zatrudnieniem – brak fachowców w wykonawstwie oraz znaczne podwyżki praktycznie wszystkich materiałów budowlanych. Także część firm działających w branży instalacyjno-grzewczej i mających swoje zakłady produkcyjne w Polsce, sygnalizowały problem braku rąk do pracy, który był przyczyną ograniczenia możliwości zwiększenia produkcji urządzeń i instalacji. W 2021 roku, podobnie jak rok wcześniej w dominującą rolę odgrywał rynek wymian starych urządzeń grzewczych na nowe.

Liczba zamontowanych źródeł ciepła w ramach PP Czyste Powietrze w 2021 roku

Program Czyste Powietrze w 2021 roku

Duże wzrosty sprzedaży urządzeń grzewczych odnotowano dzięki programom dofinansowania wymiany pozaklasowych kotłów na paliwa stałe.
Wprowadzanie od maja 2020 roku długo oczekiwanych zmian w zasadach funkcjonowania prowadzonego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego Czyste Powietrze pozwoliło na zwiększenie tempa wymian, w których największy udział miały instalacje gazowych kotłów kondensacyjnych.
W ramach programu Czyste Powietrze w 2021 roku wymieniono łącznie 167 055 urządzeń. Większość, bo ponad 41% stanowiły gazowe kotły kondensacyjne. Kotły na paliwa stałe miały udział prawie 38%, z czego 20,38% to były kotły na biomasę, a 17,43% stanowiły kotły węglowe spełniające wymogi 5. klasy. Warto przypomnieć, że wymiana starego kotła na kocioł węglowy była możliwa tylko do końca 2021 roku, dlatego powstaje pytanie, które urządzenia przejmą ten segment rynku.

Wybrane grupy produktowe w Polsce w 2021 roku

Trendy sprzedaży w 2021 odpowiadały z pewnymi wyjątkami trendom spadek/wzrost z 2020 roku, jeśli chodzi o sprzedaż praktycznie w większości grup produktowych urządzeń grzewczych i elementów instalacyjnych. Wzrosty dotyczyły przede wszystkim nowoczesnych urządzeń grzewczych spełniających warunki ekoprojektu i niskoemisyjności. Klienci przed podjęciem decyzji porównują komponenty, parametry techniczne oraz dostępne w urządzeniu funkcje. Sprawiło to, że rynek kotów kondensacyjnych rozwijał się bardzo dynamicznie, pomimo informacji wieszczących koniec korzystania z urządzeń gazowych w ogrzewnictwie. Widać w dalszym ciągu zwiększenie zainteresowania fotowoltaiką jako technologią pozyskiwania energii słonecznej na cele prosumenckie, w tym zasilanie urządzeń grzewczych w energię elektryczną w układach hybrydowych, ale także stricte na cele grzewcze.
Działania antysmogowe, w ramach których przeprowadza się m.in. wymianę starych urządzeń na nowe spowodowały, że nastąpił znaczny wzrost udziału rynku wymian urządzeń w całej strukturze sprzedaży, który według szacunków rynkowych w dalszym ciągu utrzymał poziom 65-70% udziału w całkowitym wolumenie sprzedaży, co miało swój bardzo znaczący wkład w osiągnięte wyniki sprzedaży urządzeń grzewczych w 2021 roku.
Przedstawione zestawienia pokazują, że dominującą rolę w sprzedaży urządzeń grzewczych w Polsce mają kotły gazowe różnych rodzajów z udziałem prawie 61%. Na drugim miejscu z udziałem ponad 22% plasują się kotły na paliwa stałe, obecnie są to głównie kotły na biomasę. Należy jednak zwrócić uwagę, że z uwagi na brak aktualnie możliwości do zorganizowania wiarygodnego monitoringu rynku, ten segment może być niedoszacowany i w rzeczywistości ten udział może być większy. Na trzecim miejscu z udziałem 13,73% mamy pompy ciepła różnych rodzajów. Jest to dynamicznie rozwijający się segment rynku, którego udziały z roku na rok są coraz większe.
Źródło: SPIUG

Pobierz  Rynek urządzeń grzewczych w Polsce w 2021 roku

Liczba sprzedanych urządzeń grzewczych ze względu na rodzaj paliwa/nośnik w 2021 r. (źródło: opracowanie własne SPIUG)

Bezpłatna prenumerata