Przyłączenia działki do sieci kanalizacyjnej

Obowiązkiem gminy jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w taki sposób, aby istniała realna możliwość przyłączenia do niej nieruchomości – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Właściciel zabudowanej budynkiem jednorodzinnym działki, nie przyłączył swojej nieruchomości, która nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, do nowo wybudowanej sieci. Wójt gminy wszczął postępowanie w sprawie obowiązku przyłączenia tej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W wyniku postępowania ustalił wobec właścicielowi działki obowiązek przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Mieszkaniec odwołał się od decyzji. Tłumaczył, iż nie ma obowiązku przyłączenia należącej do niego posesji do sieci kanalizacyjnej, gdyż budowa tej sieci faktycznie nie została zakończona, a ponadto, należąca do niego posesja jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych. WSA przyznał rację mieszkańcowi gminy.

Sąd przypomniał, iż obowiązkiem gminy jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w taki sposób, aby istniała realna możliwość przyłączenia do niej nieruchomości. Natomiast na granicy działki, należącej do skarżącego nie zlokalizowano żadnej studzienki rewizyjnej i przykanalika, który umożliwiłby przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacji.

Zatem, aby podłączyć się do studzienki, właściciel działki musiałby wybudować całe przyłącze, czyli w istocie dokonać rozbudowy sieci kanalizacyjnej, co nie jest jego obowiązkiem – podkreślił sąd.

Obowiązek polegający na budowie przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są ścieki z indywidualnych nieruchomości, czyli stworzeniu warunków do podłączenia indywidualnych odbiorców do sieci kanalizacyjnej, obciąża gminę.

Na podstawie: Wyrok WSA w Gdańsku z 20 lipca 2016 r., sygn. akt II SA/Gd

Bezpłatna prenumerata