Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zakaz importu kopciuchów

Wprowadzenie zakazu importu kopciuchów i kar za sprzedaż nieekologicznych pieców grzewczych, a także obliga podłączania się do sieci ciepłowniczych – stanowi podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowela „Prawa ochrony środowiska” oraz niektórych innych ustaw.

Jednym z celów noweli jest uszczelnienie rynku tak, by do konsumentów nie trafiały pozaklasowe, nieekologiczne kotły grzewcze. Nowela wprowadza definicję „wprowadzania do obrotu”, co ma wyeliminować możliwość sprowadzania do Polski nieekologicznych kotłów z innych państw UE, Turcji i państw EFTA (będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).

Nowe przepisy mają wzmocnić też system kontroli sprzedawanych kotłów grzewczych.

Zgodnie z wyliczeniami resortu przedsiębiorczości i technologii, na polski rynek trafia rocznie około 200-250 tys. kotłów na paliwa stałe. Dokładnych danych jednak brakuje ze względu na duże rozproszenie rynku i szarą strefę w handlu takimi urządzeniami, którą ocenia się na 20-25 proc. rynku.

Zgodnie z obowiązującym prawem od 1 lipca 2018 r. w Polsce nie można wprowadzać na rynek gorszych niż piątej klasy emisyjnej (najbardziej ekologicznych) domowych kotłów grzewczych na paliwo stałe.

Nowe prawo zakłada, że kara za wprowadzanie na rynek pozaklasowych kotłów będzie sięgała do 5 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, jednak nie mniej niż 10 tys. zł. Jeżeli przedsiębiorca nie osiągnął w poprzednim roku przychodu, kara będzie wynosić 10 tys. zł.

Dzięki noweli Inspekcja Handlowa ma skuteczniej kontrolować przestrzeganie przepisów dotyczących wprowadzanych do obrotu urządzeń. Oprócz kar, Inspekcja będzie mogła badać kotły – czy są zgodne z wymaganiami (m.in. poprzez badania laboratoryjne), sprawdzać dokumentację, świadectwa, certyfikaty itp.

Podczas prac nad ustawą w parlamencie, jej zakres został rozszerzony. Pierwotnie miała ona dotyczyć jedynie zakazu importu oraz wprowadzenia kar za sprzedaż kopciuchów. Parlamentarzyści zdecydowali jednak, by wprowadzić m.in. obligo podłączania się do sieci ciepłowniczych, o ile będzie to technicznie i ekonomicznie możliwe. Obligo nie będzie obowiązywało, jeżeli w domach zainstalowane będą bezemisyjne źródła ogrzewania, np. na prąd czy odnawialne źródła energii.

Nowela zakłada ponadto, że projektanci – pod rygorem odpowiedzialności karnej – będą składać oświadczenia dotyczące możliwości podłączenia projektowanego domu do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Nowe prawo zmienia również przepisy ustawy o PIT. Stanowi ona, że dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek otrzymane z NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i związany z tym dochód będzie zwolniony z podatku od osób fizycznych.

Ustawa wprowadzi też jednolitą, 8-proc. stawkę VAT dla instalacji fotowoltaicznych instalowanych w przypadku budownictwa społecznego. Będzie to dotyczyć nieruchomości do 300 m kw. Zgodnie z istniejącą interpretacją, stawka VAT na instalacje fotowoltaiczne może różnić się w zależności od miejsca ich zainstalowania.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata