Polacy są bardziej eko!

Większość z Polaków deklaruje selektywną zbiórkę odpadów (91,3%), chroni przyrodę wokół siebie (94,6%), nie marnuje i chroni wodę (95,4%) oraz racjonalnie używa energii (96,9%). A do najbardziej popularnych i konkretnych działań proekologicznych należy gaszenie zbędnych żarówek, zgniatanie butelek plastikowych przed wrzuceniem do kosza, korzystanie z torby wielokrotnego użytku na zakupach, chodzenie na zakupy z własną torbą, segregacja baterii, używanie żarówek energooszczędnych, dokręcanie kranów oraz odłączenie od prądu naładowanych urządzeń. Działania ukierunkowane na ochronę przyrody w największym stopniu stosują urzędnicy samorządowi oraz edukatorzy. Działania proekologiczne w szerokim zakresie najczęściej stosują mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego.

Badania przeprowadzone przez Ośrodek Badań Społecznych INDEKS miały charakter ogólnopolski i zostały przeprowadzone w sposób reprezentatywny na próbie składającej się z ponad 1 tys. osób, należących do jednej z pięciu grup: dzieci i młodzieży (5-16 lat), edukatorów, urzędników samorządowych, przedsiębiorców i pracowników firm. To kolejna w ostatnich latach ocena naszego osobistego wpływu na środowisko. Wskazuje ona wyraźnie, że zachodzące w polskim społeczeństwie zmiany są pozytywne i bardzo obiecujące! Zdecydowana większość z nas praktykuje selektywną zbiórkę odpadów, chociaż wcześniej robił to tylko co drugi respondent. Deklarujemy także znacznie większe zaangażowanie w ochronę środowiska niż poprzednio. Stajemy się oszczędni! O połowę wzrosła grupa respondentów wykorzystujących energooszczędne oświetlenie i o 1/4 oszczędzających wodę.

Ankietowani oceniali także ogólne problemy środowiska naturalnego, w tym czynniki które mają na nie największy wpływ, jak również stopień własnego zadowolenia z jego stanu.
Wyniki wykazały, iż ponad 92% respondentów podejmuje działania proekologiczne w domu, blisko 70% z nich wykonuje takie działania w miejscu pracy lub w szkole, a około 40% działania na rzecz środowiska naturalnego i ekologii podejmuje na zakupach. Podczas wypoczynku oraz w podróży o ekologię dba odpowiednio 28,6% oraz 26,0% badanych.

Świadomy wpływ człowieka na środowisko oraz postawy proekologiczne są bardzo istotne z punktu widzenia strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jesteśmy przekonani, że wyniki tych badań mogą pomóc wszystkim podmiotom planującym inwestycje prośrodowiskowe oraz zajmującym się edukacją i realizującym działania informacyjne.

Podczas wspólnej konferencji Fundacji Nasza Ziemia oraz NFOŚiGW, pod hasłem „Polskie społeczeństwo a zrównoważony rozwój”, którą zorganizowano 19 listopada br. zaprezentowano wyniki i podsumowano drugą edycję badania opinii społecznej i oceny postaw w zakresie zrównoważonego rozwoju, wykonanego na zlecenie Fundacji w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011- 2014.

Główną ideą projektu była analiza wspierających ochronę środowiska działań indywidualnych oraz zachowań konsumenckich polskiego społeczeństwa. Określiło ono również poziom świadomości Polaków m.in. w zakresie osobistego wpływu człowieka na środowisko, wiedzy na temat prostych sposobów ochrony środowiska, racjonalnego zużywania energii, potrzeby zwiększania efektywności energetycznej i zmniejszania wpływu na zmiany klimatyczne, ochrony wody, wiedzy na temat racjonalnej gospodarki odpadami oraz postaw i praktyk respondentów w tym zakresie. Przeprowadzona analiza pozwoliła także zobrazować zmiany w zachowaniach i świadomości respondentów w porównaniu do wyników badania zrealizowanego w 2012 roku.

Badanie świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko (PDF)

Źródło: NFOŚiGW

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017