PIIB – co nowego w sprawie projektu ustawy o inżynierach budownictwa?


Pobierz PDF

29 kwietnia br. do PIIB wpłynęła już piątą wersja projektów trzech odrębnych ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające te ustawy. Mimo kilkakrotnych deklaracji ze strony Ministerstwa także i ta wersja rozdzielonych ustaw nie oddaje aktualnego, niezmienionego stanu rzeczy w zakresie realnego podziału uprawnień inżynierów budownictwa i architektów. Wciąż nie przedstawia się obiektywnie uzasadnionych powodów, które uzasadniałyby potrzebę zmian w tym zakresie. Proponowanych rozwiązań nie odnosi się do jakichkolwiek twardych danych lub uzasadnionego interesu publicznego. Wobec powyższego w dniu 6 maja br. Prezes Krajowej Rady PIIB skierował do kierownictwa MIiR oraz sejmowej Komisji Infrastruktury pismo, w którym wskazał najważniejsze powody braku akceptacji dla rezultatów dotychczasowych prac nad ustawami o zawodach. W konkluzji pisma znalazł się fragment o treści „Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie proszę Pana Ministra o zaniechanie prac nad projektami odrębnych ustaw o zawodach. Kontynuacja prac przyczyni się jedynie do podsycania animozji między środowiskami zawodowymi architektów i inżynierów budownictwa, a w przypadku wprowadzenia projektowanych regulacji – mimo naszego sprzeciwu – do fundamentalnych zmian w ugruntowanym stanie prawnym, ze szkodą dla polskiego budownictwa. Za to nie chcemy być współodpowiedzialni”.

Źródło: PIIB