Pierwszy w Polsce raport dot. stanu energetycznego budynków

Raport Stan energetyczny budynków w Polsce zawiera szczegółowe informacje na temat 50 tysięcy budynków. Wnioski wynikające z analizy tych danych mogą stać się pomocne przy podejmowaniu decyzji dot. spełnienia obowiązków w zakresie efektywności energetycznej, nałożonych na Polskę na mocy dyrektyw UE.
Szereg kluczowych kwestii ujętych w wytycznych unijnych wciąż nie jest realizowany. Brak interpretacji prawa krajowego dodatkowo powoduje ewidentne pomijanie wymagań Dyrektywy. Tak jest w przypadku zapisów dotyczących obowiązkowej certyfikacji budynków rynku wtórnego. W Polsce wymóg ten w praktyce nadal nie obowiązuje. Zgodnie z danymi z raportu, 80% z 50 tysięcy analizowanych budynków to obiekty nowe, a tylko 20% stanowią obiekty już istniejące (w tym 10% z nich jest modernizowanych).
Aby rzeczywiście podnosić efektywność energetyczną budownictwa, należy najpierw przeanalizować stan obecny. Co więcej, implementacja Dyrektywy do polskiego prawodawstwa wymaga dostarczenia analiz i weryfikacji osiąganych celów. Raport przeprowadzony przez BuildDesk jest pierwszym w Polsce narzędziem przedstawiającym efekty wprowadzonych zmian
w prawie, w zakresie warunków technicznych oraz poziomu implementacji prawa unijnego.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017