Opinia IEO nt. „Polityki energetycznej do 2040 roku”

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował opinię nt. projektu „Polityki energetycznej do 2040 roku”. Zespół IEO uważa, że PEP 2040 powinien być spójny z projektem „Zintegrowany krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu” (do 2030, a następnie do 2050 roku), który jest też dokumentem konkretnie zdefiniowanym w opublikowanym w grudniu ub. roku Rozporządzeniu Parlamentu i Rady o zarządzaniu Unią Energetyczną (link) i ma wskazać na konkretne kierunki działania rządu RP, w szczególności w zakres OZE i efektywności energetycznej do 2030 roku oraz powinien być przedstawiony do konsultacji publicznej (art. 10: przedkładając dokument Komisji, każde państwo członkowskie dołącza podsumowanie opinii lub opinii wstępnych przedstawionych w czasie konsultacji publicznych). Taki dokument został przez rząd RP dostarczony do Komisji Europejskiej (link) ale bez konsultacji. Oba dokumenty powinny być całkowicie spójne lub wręcz powinny stanowić jeden dokument.

Zdaniem IEO, niekompletność, niezgodność z wymogami formalnymi oraz ww. niespójności uniemożliwiają rzeczowe odniesienie się do projektu w sposób proponowany przez Ministerstwo Energii w postaci „Formularza zgłaszania uwag do projektu PEP2040”. W szczególności odniesienie się w sposób wyizolowany do części (tzw. „kierunku”) 6 „Rozwój odnawialnych źródeł energii” uniemożliwia (oczywiście poza ew. próbą wąskiego lobbingu) przestawienie konstruktywnych i spójnych propozycji, gdyż problemy z rozwojem OZE nie są „wewnętrzne” i wynikają ze sposobu ujęcia innych kierunków interwencji w projekcie PEP 2040.

Pobierz pełną wersję opinii IEO

 

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017