Nowy prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie obradował XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2017 i wybrano nowe władze PIIB na kadencję przypadającą na lata 2018–2022. Zbigniew Kledyński będzie pełnił funkcję prezesa KR PIIB w V kadencji funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Tegoroczny XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgromadził delegatów ze wszystkich 16 okręgowych izb, reprezentujących prawie 116 tysięczną rzeszę członków samorządu.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Franciszek Kledyński
Współorganizował Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w woj. mazowieckim. Był pierwszym przewodniczącym Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (2002-2004), członkiem Krajowej Rady od 2006 r. i wiceprezesem PIIB (2010-2018).
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (1982 r.) – mgr inż. budownictwa hydrotechnicznego. Zatrudniony w Politechnice Warszawskiej, gdzie osiągnął wszystkie stopnie naukowe i tytuł naukowy profesora nauk technicznych (2010 r.). Na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (aktualnie nosi on nazwę Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) był wicedyrektorem (1993-1996) i dyrektorem (1997-2005) Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, kierownikiem Zakładu: Budownictwa Wodnego (2006-2007) oraz Budownictwa Wodnego i Hydrauliki (2007-2011), kierownikiem kilku studiów podyplomowych.
W latach 2005-2008 był dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska, a w latach 2012-2016 pełnił funkcję prorektora Politechniki Warszawskiej. Członek Senatu tej uczelni w latach 2005-2008 i od roku 2012.

źródło: PIIB
pełna treść portretu dostępna na stronach PIIB kliknij

https://www.piib.org.pl/images/stories/aktualnosci/2018-07/prof-Zbigniew-Kledynski.pdf

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 6/2018 1/2018 12/2017