Nowe przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU poz. 926). Celem rozporządzenia jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010 r., str. 13).

Rozporządzenie wprowadza zmiany w przepisach dotyczących instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (§ 148 ust. 1, 2 i 5, § 151 ust. 1, § 154 ust. 10, 12 i 13), w przepisach dotyczących izolacyjności i izolacyjności cieplnej (§ 328 ust. 1 i 1a, § 329) oraz w załącznikach nr 1 i nr 2 do znowelizowanego rozporządzenia.

Nowe przepisy przewidują stopniowe zaostrzanie wymagań co do wartości wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania c.w.u. oraz oświetlenia, jak również wymagań co do wartości współczynnika przenikania ciepła U dla ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków. Wymagania odnośnie wskazanych wartości podane zostały wraz z terminami, w jakich powinny zostać osiągnięte, tj. 1 stycznia 2014 r., 1 stycznia 2017 r. oraz 1 stycznia 2021 r. (w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością – 1 stycznia 2019 r.).

www.abc.com.pl

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017