Mniej wypadków na budowach

Wciągu pierwszych sześciu miesięcy 2011 r. na budowach wydarzyło się 312 wypadków przy pracy, w tym 57 śmiertelnych. Natomiast w takim samym okresie roku 2012 było ich 220, w tym 45 śmiertelnych (wg PIP).

W warunkach konkurencji na rynku sprawy bezpieczeństwa pracy coraz silniej wpływają na sprawy ekonomiczne. Dlatego termin „bezpieczeństwo pracowników” należy poszerzyć i mówić o „bezpieczeństwie przedsiębiorstwa”, bowiem każde zakłócenie w jego funkcjonowaniu, a każdy wypadek jest takim zakłóceniem, powoduje określone straty. Dla przedsiębiorstwa „bezpiecznie” oznacza „bez strat możliwych do uniknięcia”.

Te straty to także urazy i choroby pracowników. Ich ograniczenie skutkuje przede wszystkim poprawą wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Obowiązujące wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych określa w szczególności rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU Nr 47, poz. 401). Zgodnie z nim inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, jeżeli przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany zakres robót przekroczy 500 osobodni.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie sprawują odpowiednio: kierownik robót oraz mistrz budowlany – zgodnie z zakresem obowiązków. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej (kasków, rękawic, obuwia ochronnego itp.).

Więcej


Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017