Jakość powietrza: wyższe limity, aby osiągnąć zerowe zanieczyszczenia do 2050


Parlament przyjął 13.09.2023 r. stanowisko w sprawie zmian w przepisach, w celu poprawy jakości powietrza w UE, aby zapewnić czyste i zdrowe środowisko obywatelom Europy.
Ustanowiono bardziej rygorystyczne limity i wartości docelowe na 2035 rok dla szeregu substancji zanieczyszczających, w tym pyłu zawieszonego (PM2.5, PM10), NO2 (dwutlenku azotu), SO2 (dwutlenku siarki) i O3 (ozonu), aby zapewnić, że jakość powietrza w UE nie jest szkodliwa dla zdrowia ludzkiego, naturalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej oraz zgodność przepisów UE z najnowszymi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi jakości powietrza. Posłowie podkreślają również, że standardy jakości powietrza zaproponowane przez Komisję, powinny być celem okresowym, który należy osiągnąć tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej do 2030 roku.
Więcej punktów pobierania próbek jakości powietrza. W tekście podkreślono potrzebę zwiększenia liczby punktów pobierania próbek jakości powietrza. Na obszarach miejskich na dwa miliony mieszkańców powinien przypadać co najmniej jeden nadrzędny punkt monitorowania, który reprezentowałby narażenie ogółu ludności miejskiej (Komisja zaproponowała jeden na 10 milionów). W miejscach, w których prawdopodobne jest wystąpienie wysokich stężeń ultradrobnych cząstek (UFP), sadzy, rtęci i amoniaku (NH3), powinien znajdować się jeden punkt poboru próbek na milion mieszkańców, wyższy niż pierwotnie proponowany przez Komisję jeden na pięć milionów i tylko dla UFP.
Lepsza ochrona obywateli. Posłowie chcą zharmonizować obecnie rozdrobnione i nieintuicyjne wskaźniki jakości powietrza w całej UE. Wskaźniki muszą być porównywalne, jasne i publicznie dostępne, z cogodzinnymi aktualizacjami, aby obywatele mogli chronić się przed wysokimi poziomami zanieczyszczenia powietrza (zanim zostaną osiągnięte progi alarmowe). Powinny im towarzyszyć informacje o objawach związanych ze szczytowymi poziomami zanieczyszczenia powietrza i związanym z nimi zagrożeniem dla zdrowia dla każdego zanieczyszczenia, w tym informacje dostosowane do grup szczególnie wrażliwych.
Parlament chce również, aby nowe przepisy dawały obywatelom, których zdrowie ucierpiało, większe prawo do odszkodowania w przypadku ich naruszenia.
Plany i harmonogramy dotyczące jakości powietrza. Posłowie proponują, aby oprócz planów jakości powietrza, które są wymagane, gdy kraje UE przekraczają limity, wszystkie państwa członkowskie musiały również opracować harmonogramy dla wymaganej jakości powietrza, które określałyby krótko- i długoterminowe środki w celu osiągnięcia zgodności z nowymi wartościami granicznymi.
Źródło: Parlament Europejski (www.europarl.europa.eu)
Pełna informacja: kliknij

Bezpłatna prenumerata