IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Tegoroczne, IV Forum odbyło się 31 maja br. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki, także jako wydarzenie wieńczące pierwszą edycję Europejskich Dni Słonecznych (www.ieo.pl/solarforum). Forum zgromadziło ponad 160 osób, reprezentujących różne środowiska z sektora energetyki słonecznej. Organizatorem był Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). Forum otworzył prezesa zarządu IEO Grzegorz Wiśniewski oraz Janusz Pilitowski – zastępca dyrektora w Departamencie Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Tematyka Forum została podzielona na dwie sesje, pierwsza dotyczyła aspektów rynkowych i prawnych, druga zaś aspektów technicznych i finansowych, finalnym elementem Forum był panel dyskusyjny.
Aneta Więcka z IEO przedstawiła najnowsze wyniki badań Instytutu dot. sprzedaży kolektorów słonecznych. W 2010 r. na rynku krajowym sprzedano ogółem prawie 146 tys. m2 kolektorów słonecznych, łączna ilość zainstalowanych kolektorów słonecznych w Polsce wyniosła 655 tys. m2. Polski rynek kolektorów słonecznych pod względem ilości zainstalowanej powierzchni kolektorów słonecznych znalazł się na 8. miejscu w Europie. Obecnie na polskim rynku działa ok. 70 firm produkujących kolektory słoneczne, w tym 40 ważniejszych „graczy”.
Robin Welling, prezes European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) przedstawił prezentację nt. rynku energetyki słonecznej termicznej w UE. Z porównania NREAP krajów członkowskich wynika, że jeden z największych przyrostów w sektorze rzędu 40% w latach 2010-2015 będzie udziałem Polski, przy czym należy zauważyć, że Polska rozpoczyna realizację celu na 2020 rok ze stosunkowo niewielkim udziałem (w szczególności na głowę mieszkańca) w porównaniu z innymi krajami. ESTIF przewiduje, że wkrótce Polska stanie się jednym z pięciu największych rynków kolektorów słonecznych w krajach UE. Jako następny prelegent wystąpił Roger Hackstock ze stowarzyszenia AustriaSolar, które jako pierwsze w 2002 r. zorganizowało kampanię Europejskie Słoneczne Dni. W Austrii w 2002 r. rynek kolektorów słonecznych mierzony rocznymi obrotami, pomimo już wtedy znaczącego nasycenia, wyglądał tak samo jak polski rynek obecnie; sprzedaż kolektorów słonecznych wynosiła poniżej 150 tys. m2 rocznie. Należy dodać, że Austria, jeden z mniejszych krajów UE, niezmiennie należy do czołówki krajów europejskich pod względem całkowitej zainstalowanej powierzchni kolektorów. W kampanii ESD nie chodzi o to, aby sprzedawać kolektory słoneczne, ale aby zainteresować i włączyć w nią jak najszersze rzesze obywateli. Jako ostatni w pierwszej części sesji wystąpił Michał Kwasiborski z IEO, prezentując podsumowanie pierwszej edycji kampanii ESD w Polsce. Kampania mająca wsparcie Agencji EACI oraz stowarzyszenia ESTIF będzie trwała 3 lata, tak jak w 17 innych krajach europejskich działających we współpracy z Komisją Europejską. W tegorocznej, polskiej edycji wzięło udział ponad 6 tys. osób, zostało zorganizowanych 40 lokalnych słonecznych wydarzeń (eventów).
Podsumowując wystąpienia, prezes Wiśniewski podkreślił, że dotychczas stymulatorem wzrostu sektora na rynku krajowym były dotacje z funduszy UE i funduszy ekologicznych, ale w 2011 r. zostaną wyczerpane środki pomocowe (dotacje) UE przewidziane na lata 2007-2014. Realizacja zatwierdzonego w grudniu 2010 roku „Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, zakładającego zbudowanie w latach 2011-2020 ponad 14,7 mln m2 kolektorów słonecznych wymaga utrzymania tempa wzrostu sektora z poprzedniej dekady, tj. na poziomie niemalże 40% rocznie, co jest dużym wyzwaniem. Postawił kilka tez: jakie nowe rynki zostaną otwarte w najbliższych latach; jakie pozakosztowe bariery są do pokonania; aby energetyka słoneczna mogła się dalej dynamicznie rozwijać, aby kolektory słoneczne stały się powszechne i jakie są zagrożenia; jakie działania polityczne i prawne są niezbędne w okresie 2011-2015; jak zoptymalizować system wsparcia; jakich partnerów przemysłowych, biznesowych i społecznych potrzebuje energetyka słoneczna, aby uzyskać niezbędne wsparcie polityczne.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017