Inwestycje w odnawialne źródła energii – VII edycja dwusemestralnych studiów podyplomowych

Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zapraszają na studia podyplomowe “Inwestycje w odnawialne źródła energii – energetyka prosumencka i generacja rozproszona”.

W perspektywie najbliższych lat, aż do 2020 roku Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla odnawialnych źródeł energii. Wymagania związane z pełnym wdrożeniem w Polsce dyrektywy UE o promocji OZE i przyjęte przez rząd założenie o wypełnieniu zobowiązania dot. zapewnienia 15% udziału energii z OZE poprzez wykorzystanie krajowych zasobów oraz wyczerpanie się możliwości bezinwestycyjnego wzrostu produkcji energii z OZE (współspalnie), oznaczają, że wymagana skala inwestycji w OZE w latach 2014-2020 może – wg analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej – sięgać ok. 90 mld zł, w tym – wg najnowszego raportu IEO – ok. 44 mld zł w sektorze mikroinstalacji. Jednocześnie wg szacunków IEO na bezpośrednie wsparcie ww. inwestycji w Polsce dostępnych będzie ponad 10 mld zł funduszy UE 2014-2020, w szczególności w programach regionalnych (RPO).

Nie oznacza to jednak, że inwestycje w różne instalacje OZE będą podobnie atrakcyjne od strony ekonomicznej i akceptowalne z uwagi na ryzyko inwestycyjne. Zarówno prace nad ustawą o OZE, jak i nad nowymi programami wsparcia OZE z funduszy ekologicznych dla energetyki odnawialnej rozproszonej (np. program Bocian) i prosumenckiej (program Prosument) wskazują na konieczność konkurencji różnych źródeł OZE, w szczególności z uwagi na koszty produkowanej energii. Udane projekty inwestycyjne muszą być zatem oparte na solidnych podstawach ekonomicznych, przy akceptacji rynków finansowych, sektora bankowego oraz przy respektowaniu ogólnych (nowych) zasad pomocy publicznej UE dla energetyki, wraz z uwzględnieniem (próbami zminimalizowania ) elementów ryzyka politycznego.

Program studiów obejmuje:

  • omówienie specjalnej roli energetyki prosumenckiej, systemów hybrydowych i mikrosieci oraz nowych na polskim rynku technologii takich jak fotowoltaika;
  • szczegółowe omówienie metody LCOE w odniesieniu do kompleksowej analizy porównawczej instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, ciepła i kogeneracji, w zestawieniu z tradycyjną metodą oceny efektywności ekonomicznej inwestycji;
  • przedstawienie arkuszy ekonomicznych ukazujących metody liczenia i optymalizacji kosztów z uwagi na np. wybór lokalizacji inwestycji, wielkości inwestycji, jak również optymalizacji finansowej;
  • studenci opanują umiejętność doboru technologii OZE, opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na wybrane inwestycje;
  • znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (tzw. business casestudy), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach;
  • program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych;
  • omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach końcowych prac nad nową ustawą o OZE i rozporządzeń wykonawczych do Prawa energetycznego oraz ustalenia dot. zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014-2020.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do przedsiębiorców, prywatnych inwestorów, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, instytucji wdrażających dla funduszy UE, urzędów państwowych, przedstawicieli samorządów, banków, firm konsultingowych oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej, w szczególności w energetyce prosumenckiej.

Studia są objęte patronatem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zrzeszającego wiodących przedsiębiorców i firmy zielonej energetyki, energetyki prosumenckiej i zielonej gospodarki w Polsce.

Wykładowcy:

Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści Instytutu Energetyki Odnawialnej, pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz zaproszone osobowości ze świata nauki, polityki, bankowości i administracji m.in. prof. Maciej Nowicki dwukrotny minister środowiska, autorytet w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i energetyki odnawialnej oraz promotor niedocenianej energetyki słonecznej .

Studia w Warszawie rozpoczynają się już w listopadzie 2014 r. i potrwają do czerwca 2015 r.

Kontakt:

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w:
Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4
mgr Alina Sofińska, alina.sofinska@ue.wroc.pl; mgr Anna Kozak, anna.kozak@ue.wroc.pl
inż. Małgorzata Barbrich
Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością, pok. 311b bud. Z zif_zfp@ue.wroc.pl tel. 71-36-80-646

Więcej informacji na stronie oze.ue.wroc.pl

Informacje dot. edycji warszawskiej, termin zakończenia rekrutacji: 2014-10-24

Informacje dot. edycji wrocławskiej, termin zakończenia rekrutacji: 2014-10-17

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017