Aktualności z PKN

1) Stanowisko PKN w kwestii dobrowolności stosowania Norm
Na posiedzeniu 28 października 2010 roku Rada Normalizacyjna PKN przyjęła wniosek, aby kierownictwo PKN zajęło oficjalne stanowisko w kwestii dobrowolności stosowania norm, zwłaszcza w odniesieniu do zapisu ust. 4 artykułu 5 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji. Do zajęcia stanowiska jest konieczne odniesienie się do trzech ustępów tego artykułu.
„2. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej.Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału.
3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.
4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim.”
Biorąc pod uwagę zapisy tych trzech ustępów stanowisko Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jest następujące:
1. Stosowanie Polskich Norm
(PN) jest dobrowolne.
2. Powołanie się na PN w przepisie prawnym nie zmienia jej dobrowolnego statusu, chyba że ustawodawca świadomie chce ten status zmienić, co jest możliwe przez wyraźne wskazanie tylko w postanowieniach innej ustawy.
Intencją ustawodawcy było wprowadzenie w Polsce systemu normalizacji dobrowolnej, do czego Polska zobowiązała się w układzie stowarzyszeniowym z UE. Byłoby zasadniczą niekonsekwencją ze strony ustawodawcy, gdyby postanowienia ustępu 3 zamierzał ograniczać w ust. 4 przez powszechne dopuszczenie nakładania obowiązku stosowania PN w przepisach prawnych. Zapis ust. 4 należy rozumieć jako zezwolenie na przywoływanie PN w przepisach prawnych (co nie jest dozwolone, nie może być stosowane), przy czym ustawodawca nie odnosi się do zapisu ust. 3, ale, biorąc pod uwagę brzmienie ust. 2, chce zapewnić obywatelom dostęp do treści PN w języku polskim. Ustawodawca obawiał się, że mogą wystąpić przypadki odwoływania się w przepisach prawnych do PN opublikowanych w języku oryginału.
2) Nowy prezydent Elekt CEN
Dnia 24 listopada br., podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego, członkowie CEN wybrali nowego prezydenta CEN. Został nim mgr inż. Friedrich Smaxwil. Jego 3-letnia kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2012 roku i będzie poprzedzona pełnieniem funkcji Prezydenta Elekta w roku 2011. Zastąpi on na tym stanowisku Juana Carlosa Lópeza Agüí, który przewodniczy CEN od 2007 roku.
3) Nowe zasady w Polityce Edukacyjnej PKN
W celu kształtowania świadomości i edukacji w zakresie normalizacji zostały wprowadzone nowe zasady współpracy ze szkołami wyższymi, m.in.:
1. W celu ochrony informacji stanowiącej własność PKN szkoła wyższa wdroży system zarządzania bezpieczeństwem informacji.
2. Szkoła wyższa wprowadzi do programu studiów przedmiot NORMALIZACJA.
Szczegółowe zasady współpracy między PKN a szkołą wyższą reguluje umowa dwustronna.
Zasady wchodzą w życie od 1 stycznia 2011 r.
4) Nowe zasady w Polityce Cenowej PKN

PKN ustalił zasady dystrybucji produktów normalizacyjnych i innych publikacji, m.in.:
1. Cena netto produktów normalizacyjnych i innych publikacji, w zależności od formy produktu, kształtuje się następująco:
a. elektroniczna – pliki – cena bazowa;
b. elektroniczna – CD – cena bazowa × 1,2;
c. papierowa – cena bazowa × 1,4.
3. Dla prenumeratorów produktów normalizacyjnych udziela się rabatu w wysokości 20%.
Zasady wchodzą w życie od 1 stycznia 2011 r.
Więcej: www.pkn.pl

Bezpłatna prenumerata