Aktualizacja programu Czyste Powietrze: wnioski do gmin

Od 29 lipca 2019 r. zmianie ulega program priorytetowy NFOŚiGW Czyste Powietrze. Modyfikacja ma na celu usprawnienie realizacji i ułatwienie do niego dostępu potencjalnym wnioskodawcom.
Najważniejsza zmiana polega na umożliwieniu gminom udziału w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania.
Zmieniono sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas był on wskazywany jako nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie – nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
W Programie doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W Programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
Źródło: NFOŚiGW
Więcej informacji: kliknij

Bezpłatna prenumerata