Instalacje tryskaczowe aquatherm red pipe

Prawie niewidoczne dla wiecznie śpieszących się i zamyślonych ludzi, ale obecne, czuwające i gotowe do ochrony mienia, a bywa, że i życia – instalacje tryskaczowe aquatherm red pipe. O przydatności systemu świadczą liczne aprobaty techniczne i certyfikaty oraz instalacje wykonywane już w Europie.

Zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu MSWiA Dz.U. 80 poz. 563 z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w:
- budynkach handlowych lub wystawowych;
- jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 10 000 m2,
- wielokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000 m2;
- budynkach służących celom gastronomicznym o liczbie miejsc powyżej 600;
- salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 3000;
- budynkach użyteczności publicznej wysokościowych;
- budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych.
Jak widać zastosowanie tego typu instalacji jest dla niektórych obiektów wymagane ustawowo. W niektórych krajach instalacje takie powstają nawet w budownictwie jednorodzinnym, a ich posiadanie ma korzystny wpływ na obniżenie opłat przy ubezpieczaniu nieruchomości.
Instalacje tryskaczowe wodne wykonuje się najczęściej, jako układy sieci pierścieniowe, układy typu ruszt lub jako sieci rozgałęzieniowe.

System aquatherm red pipe

Firma aquatherm – Polska do ich budowy proponuje unikalny system instalacyjny o nazwie aquatherm red pipe. System  ten składa się z rur, elementów łączących i kształtek przeznaczonych do budowy instalacji tryskaczowych w budynkach i obiektach lądowych o małym i średnim stopniu zagrożenia pożarowego. Podstawę tego systemu stanowi wielowarstwowa rura polipropylenowa wzmocniona włóknem szklanym. Dla potrzeb systemu podczas opracowania receptury tworzywa PP-R(80) FS, stworzono taki materiał, który w pełni odpowiada szczególnym wymaganiom stawianym w przeciwpożarowej ochronie obiektów. Wszystkie elementy systemu spełniają wymagania klasy reakcji na ogień B-s1,d0, zdefiniowane przez normę DIN 4102-1, PN-EN 13501.

Jest to więc tworzywo:
- niezapalne, o bardzo ograniczonym udziale w pożarze (B),
- wytwarzające niewielkie ilości dymu (s1).
- o niewystępujących płonących kroplach i cząstkach (d0) mogących powodować rozprzestrzenianie ognia i ewentualne poparzenia.

Szacunkowa żywotność rurociągu przy założeniu przestrzegania warunków eksploatacji wynosi 100 lat (wg DIN 8077). System ma aprobatę CNBOP-PIB: AT-1107-0133/2012/2016, oraz certyfikaty VdS, FM, FNH, LPCB.
Rury i kształtki polipropylenowe, z którymi spotykamy się do tej pory w instalacjach sanitarnych i grzewczych są klasyfikowane, jako normalnie zapalne, klasy B2.

Podczas opracowywania systemu wzięto pod uwagę oczekiwania obu stron procesu inwestycyjnego, jakimi są inwestor i wykonawca. Dla wykonawców/instalatorów istotna jest łatwość montażu, dla inwestorów czas realizacji oraz trwałość i niezawodność w późniejszym okresie użytkowania. Dla wielu obiektów, szczególnie o konstrukcji szkieletowej nie bez znaczenia pozostaje kwestia małego ciężaru rurociągów aquatherm red pipe, które w stosunku do stalowych są prawie trzykrotnie lżejsze. Dodatkowym atutem systemu jest brak konieczności malowania rurociągów celem zapewnienia ochrony antykorozyjnej. System jest całkowicie odporny na korozję powierzchni zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną. Fakt ten jest istotny dla prawidłowego działania tryskaczy, brak bowiem produktów korozji oznacza niezapchane dysze tryskaczy, co gwarantuje ich pełną gotowość do działania.

Technika łączenia

Elementy systemu, tj. rury i kształtki, łączymy poprzez zgrzewanie. Dzięki takiemu sposobowi łączenia otrzymujemy niezawodne, jednorodne połączenie. Czas potrzebny na wykonanie połączenia jest niezwykle krótki i w zależności od średnicy rur wynosi od 4 do 60 sekund. Technika zgrzewania polipropylenu pozwala zdecydowane na skrócenie czasu wykonania instalacji w porównaniu z technologią tradycyjną.

Montaż, prefabrykacja, projektowanie

Aquatherm red pipe można instalować, podwieszając system do stropów betonowych lub montując w przestrzeniach stropów podwieszanych. Odporność systemu na korozję, umożliwia jego montaż w konstrukcji stropów, zalewając instalacje betonem. Ten sposób wymaga jednak zmian w dotychczasowym harmonogramie robót budowlanych i współdziałania branż na etapie budowy konstrukcji budynku. Prace instalacyjne należy wykonać tuż po robotach szalunkowych i zbrojeniowych poprzedzających wylewanie stropów. Z uwagi na powtarzalność konfiguracji sieci przewodów rozprowadzających możliwa jest wcześniejsza prefabrykacja całych fragmentów instalacji tryskaczowej. Bezpośrednio na budowie pozostaje do wykonania jedynie połączenie wcześniej przygotowanych elementów instalacji w całość. Użyty w systemie aquatherm red pipe polipropylen PP-R(80)FS oraz zastosowany w kształtkach z gwintem uszlachetniony stop mosiądzu, są korozyjnie odporne na działanie betonu.

Do budowy instalacji tryskaczowej mogą być użyte wyłącznie rury i kształtki systemu aquatherm red pipe. Nie wolno z elementami systemu łączyć elementów z innych systemów z tworzyw. Łączenie z elementami nienależącymi do systemu może odbywać się wyłącznie poprzez złącza odłączalne ze stopów miedzi. W przypadku montażu instalacji tryskaczowej w stropach betonowych, z przeznaczeniem do zalewania w betonie, instalacje można wykonywać z rur i kształtek firestop o średnicy od 25×3,5 do 125×17,1 mm.

Elementy rurociągu należy mocować do zbrojenia, co 1,5-2 m za pomocą obejm lub wiązadeł z tworzywa w taki sposób, aby uniemożliwić odkształcenia lub utratę stabilności rury podczas betonowania. Należy zadbać o pełne „zatopienie” rurociągu w betonie, bez tworzenia pustych przestrzeni. Mechaniczne zagęszczanie betonu należy przeprowadzać z należytą ostrożnością. Podczas betonowania przewód musi być utrzymywany pod dopuszczalnym ciśnieniem roboczym, żeby w razie ewentualnego uszkodzenia wadliwe miejsce było łatwe do identyfikacji. Gdy ze względów budowlanych czy konstrukcyjnych obiektu zaistnieje potrzeba wykonania szczelin dylatacyjnych, wówczas rury należy zabezpieczyć półmetrową rurą ochronną (25 cm po obu stronach szczeliny).

Zgodnie z wytycznymi do montażu pod stropem lub w przestrzeni stropu podwieszanego można stosować średnice od 25×3,5 do 75×10,3 mm. W przypadku, gdy instalacje są odkryte, narażone na bezpośrednie działanie pożaru, to wówczas powinny być one instalowane bezpośrednio przy samym stropie lub suficie, a zastosowane tryskacze powinny charakteryzować się krótkim czasem reakcji. Systemu aquatherm red pipe nie można łączyć z instalacją wody pitnej.

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017