Wiedza Polaków o OZE

32% Polaków nie potrafi samodzielnie wymienić żadnego z odnawialnych źródeł energii – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Optimal Energy (portal umożliwiający zmianę sprzedawcy energii elektrycznej). Ankietowani w badaniu odpowiadali na pytania związane z zieloną energią. O ile znajomość tematu wśród Polaków jest niewielka, to należy jako pozytywne odczytywać ich nastawienie do rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Aż 95% respondentów uważa, że w Polsce powinno się pozyskiwać więcej energii z OZE i inwestować w rozwój elektrowni, które się tym zajmują. Duża część z nich (80% wszystkich respondentów) zdaje sobie również sprawę z tego, że politycy i inne wpływowe środowiska są niechętne OZE i nie sprzyjają rozwojowi tego sektora gospodarki.

Ponad połowa respondentów wskazuje elektrownie wiatrowe i słoneczne jako producentów zielonej energii (odpowiednio 56% i 53% spontanicznych wskazań). Nieco ponad jedna trzecia ankietowanych (36%) potrafi wymienić również elektrownie wodne na rzekach. Niestety istnieje również duża grupa osób (32%), które nie są w stanie samodzielnie wymienić żadnego odnawialnego źródła energii.

Bardzo dużo problemów sprawiła badanym odpowiedź na pytanie o to, w jakiej części potrzeby energetyczne kraju są zaspokajane przez energię wytworzoną w zielonych elektrowniach. Zaledwie 4% ankietowanych zaznaczyło prawidłowy zakres, wynoszący obecnie poniżej 10%. Alarmujące jest natomiast wskazanie przez blisko dwie trzecie ankietowanych odpowiedzi, że w ogóle nie wykorzystuje się w Polsce energii ze źródeł odnawialnych. Nasi rodacy pozytywnie oceniają natomiast potencjał rozwojowy poszczególnych sektorów energetyki odnawialnej. Jako najbardziej obiecujący wskazują energię wiatrową, potem energię słoneczną. Odpowiednio co trzeci, co czwarty i co siódmy ankietowany wskazywał na duży potencjał tych branż. Natomiast co dziesiąta osoba odpowiedziała, że żadne ze źródeł odnawialnych nie ma perspektywy do rozwoju w Polsce.

Zapytano również badanych, co ich zdaniem blokuje rozwój energetyki odnawialnej w Polsce. Poza barierą finansową wynikającą z konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych (56% wskazań), ankietowani przyznali, że społeczeństwo ma zbyt małą wiedzę o potencjale energetycznym OZE oraz wskazali na niekorzystną politykę rządu. Co piąty ankietowany zaznaczył jako blokady mały dostęp do urządzeń i technologii oraz niedobór rodzimych specjalistów działających w branży.

Źródło: www.gramwzielone.pl

Instalnews - bezpłatny biuletyn e-czasopisma InstalReporter 1/2018 12/2017 4/2017